LINGUNA (erste Spalte), mit Übersetzung ins Deutsche (zweite Spalte), und ins Alt-Esperanto (dritte Spalte). Hier wird der Vergleich zwischen Linguna (dem Neuesperanto) und dem alten Esperanto sehr deutlich. Die Sprache hat sich weiter entwickelt zu LINGUNA, der kosmopolitischen Gemeinsprache = Língua cosmopolita. Wir erwarten vollste moralische Unterstützung von allen Linguisten.(Spaltenformatierung leider verloren gegangen!) ---hdito

Thursday, February 15, 2007

la substituoi al "mal"-lexoi

Fylaco segonda: / Zweiter Posten


Alle Rechte vorbehalten
© Hans Dieter Wilhelm Goeres, M’Gladbach/Germánia, Europa, 1992/2002 cai 2006

PERIPETÍO DE OLD-ESPERANTO AL LINGUNA

Non-obstarante, ímeas ancorau unuj German-/Djermanesai rádicoi restuvai, ne anxiosu, - praecipe en campo de téchnica. Generelle vi notebrez nyin ancau Hellenesan, Latinan, foaje Sanscriton, cai Rossesan, Bulgaresan (próximan al la Slavesa Ecclesiana) ectrovi suan locon merititan en ce nova Esperanto, nostra Língua Communa, LINGUNA, del mondo interlinguana . Oldesperanto ne riussis, propter causai diversai, unuj el qvi szon la superpeso Germanismes, la terrure turpa supersignado anti-internacionala dal serío da consonantoi, la ódia sqematezza tre pesa pro lexoi solmentau derivitai - ecz en la región thesaures bases, cai manco de riczezza. Ce czio nyin est solvita ac venqita jam delonge. Povams spiri líbere ac avani al attingo definitiva de applico mondiala, securitai en dorso per la potencso etymológica tra la millénnioi, qviun tradicíon ámplion tradebrem ysqe la lontanai astro limoi del univers. Cun ni la tempoi novai. Vojams cun fido! Néniu nu barros plu la vojon; respectams la idemrangezzan ómniais maica-Linguais en tuta la mondo. La veritat vencas, ecce nostra voco internacionala en choro las milliardois da homnoi de ce tempo nova planedária:

UNU MONDO - UNU LÍNGUA - UNU HUMANITEA

Qve Vivu la Planedo Terra!

LINGUNA basidsas sur la olda Esperanto plus ties necessa reform cai ellargado, qvi conduqiz ancau al enprén de apartai nomoi feminalai de relato homna basa antílocau solmentai derivagjoi, cai al mudar líttera ac abstar de tro da Germanagjoi en la thesauro basa; antí de tio nyin, ei suest granda riczitat de esprimado per etendo al neólogoi multai, emportantai por vera Língua. Linguna conqeros pashon post pasho suan locon merititan en la intercommunicado internacionala constante crescanta.
Qvotánne ímeos plurai synvenoi, cai la tutan ánnuon vigla interczangjo de lettrai ac son-cassedoi correspondom occasas. Edí libroin scribams. -
Decommence nostra thym est contactigo de singlai personai edí gruppoi plej diversai el cziuj continentoi cai trans ómniai limoi, cziuj applicantum ce Línguan mondialan como sua Língua segonda communa, tiel etendidsantum la rondo famíliana al cziuj pli ol trimill-ducent idiomujai mondes ac garau ducent Estatoi terranai. Per tio realigams la meroin las Nacionais Unitais (N.U.), qvies tascoin transprenams ancau ni. La junular en qviom apprenduva Lingunan povas travivi rencontidsoin gjojigain en campadejoi internacionalai, qviunde tiel pro spertintejn la communitaton péctoran, donatan de unu Língua communa cai gamila, vere mondiala ac neutrala, illi almenaz al suai pátriai ac houmlocoi la internan ideon de la paz tutmonda ac conlaborado paza concreta por un mondo meliora de prosperezza edí esperanza nova.

Fracassitai jam aro ómniai bloccoi, cziuj limoi paísais cushaz mortai. Venud, camaradoi, idemideanoi, analevud la augostan standardon! Vidu le fratain millionoin veni el nocto al ni, el passuvezza bigota amaura al unidso en paz ac amo, al la lum de clero cai conlaborado tiom urgjai. La Interna Ideo de Esperanto transvivis ysqe en Lingunan, ni honorams le batallejroin passuvain, qvi antau ni pretigiz la vojon, cai conservoms al illi caran memoron aeternan, egale czu illi apparteniz al Volapyk, Esperanto, Ido, Basic English, Novolatin, Occidental, Interlingua. Ni lethams la qverellettoin de linguistoi. Contraue, al illi cziuj ni gráciams nostran progresson. LINGUNA, ecce nostra futura.
Edí de-lontane nin salutaz le Romanoi, le Hellenoi cai Indanoi, por solmentau tiujn paulain mencioni el la longa catalogo las pópolois qvi aspiriz tra la tempoi, malgrau malperfecte cai tro barritai en nacionai, al cosmopolitezza trans cziuj limoi. Tamburudem la parmoin honore al illi cziuj! Ne estis vane, qve illi viviz; qvion illi epithymiz, post la puridso el de la millénnioi tion complerams nyin por definitivo. Paz ac justezza en amo tra cziuj continentoi, unidso por cóoperado! Nostra qvaedo: "Hódie! Ecce Rhodo! Jam tempestas! -" Saluton de H.DITO GOERES .

(Vidu la fylacon priman en vizzo segonda post la 'substituoi al malolexoi'
tio est deve al la arrangjo chronológica hic reganta.)

LA CATALOGO DE LA SUBSTITUOI AL "MAL"-LEXOI CAI ÁLIAILINGUNA /////// Lúthergermana /////// Oldesperanto


A

ab weg von / "for de, en direkton for de", malproksimen el
abcrypta unverhohlen / malkaša, senmaska
absenzi nicht anwesend sein, abwesend sein / malczeesti, forresti
accapari aufkaufen und hamstern, horten / foraczeti kaj reteni el la merkato, tiusence malvendigi por povi poste altigi la prezon
acharistío Undank / maldanko
áchresta unnütz, untauglich, nichtsnutzig, idiotisch, sinnlos, überflüssig wie ein Kropf / sentaûga, malnecese superflua kaj idiota, senutil(eg)a, sensenca [Hell.: áchreestos]
acmaja munter / maldormema, gajvigla, malapatia
adversa feindlich, in Gegenstellung / malamika, kontraûeca
aegra unwillig / malvol(em)a
aegre ungern / nevolonte
aegrodi leiden an Krankheit, siechen / malsanadi, morbanti
aegruma ungemütlich, ärgerlich / malgemuta, malkomforteca
aeqva billig(-gerecht), (recht und) billig / malsenjusta, pravigita, sankciebla, fakte justa kaj prava, ne malaprobebla
aesha voller Häßlichkeiten, verunstaltet/krötig/verwarzt, schmutzig-fies, mißförmig / malbelegaîa(ra), malplaczega, malpur-malbelaîa, misformacza, acza, buf(aczec)a
[Hell.: to ais'chos; ais'chrós]
aeterna immerwährend, ewig / malmomenta, cziamdaûra, malpasea eterna
affirmi bejahen / malnei, jesi
afyta pflanzenleer, unbewachsen / senplantara, malplantaîa
agnosta (völlig) unbekannt, nie gehört, ohne jede Bekanntheit, auch: verdrängt / malkonata [Hell.: agnoostós,~ée,~ón]
alba weißlich / blanketaîa, malnigraîa, blankiela
aliena geistig krankgeworden, geisteskrank / spirite malsanfunkcia, mensmalsana, psiže malsana
ambígua doppeldeutig, zweideutig / dusenca, malunusenca, kun du kontraûaj sencoj
anamix- durcheinander- / malorde kaj tramiksite, malordige miksacze, perpleks-žaose
anau nach oben, hinauf, hoch, aufwärts / malsuben, supren, alten
anfracta verschlungen / malrekta kaj interplekte tre sovaðe multekurbiðanta
angora beklommen, angstvoll / mal-sen-tima, korpremita, korpreme malfaciligita & ege maltrankviligita
angusta eng / malspaca, malvasta
aniara peinlich, unangenehm / fatal-embarasa, malagrabliga- aflikta, sentakta-malagrabla
animossa feindselig / malamikema, tre malamike animita kontraû
anssamble zusammen, alle gemeinsam / maldise, malaparte, malseparate, en kuno, cziuj komune
{n.b.: hamá = zugleich / samtempe, sammomente por cziuj, (cziuj) simultane
anxiata nervös, nervös gemacht / malkvietamana, nervozigata, pro timoj maltrankviligata
anxiosa unruhig - sehr besorgt, sehr in Sorge / tre maltrankvila kaj en granda zorgo pro.
aperta offen / malferma
apertur,-o Öffnung (:Loch) / malfermaîo, aperturo
apica fast senkrecht steil (nach oben) / malebena: nome malhorizontalema-alsupreniða, preskaûvertikale kruta supren
ápista völlig unzuverlässig, nicht vertrauenswürdig; ganz und gar unehrlich / totale nefidinda; malhonestega
áplaesi misfallen / malplaczi
arcaíca archaisch, uralt; aus der Mode, nicht mehr in Gebrauch / mal-îusdata, arkaika, ne plu uzata, malnovaîa-eksmoda
archaja alt (von Dingen) / malnova
árepo falsche Einordnung, Verkehrtheit / malðusta priordo, misordo, falseco, malkorekteco, distordeco, inversmondigo
arga unfertig, Stückwerk seiend, liegen gelassen (Arbeit), unbeendet, (völlig) unvorbereitet/ malpreta, interrompita, forlasita {pp. laboro, verko}, nefinita, tute ne preparita
ari- (praefix) sehr ... / mal-iomete, tre, mallasta
árista beste/r/s / plej malmava, plej malneglektema, superbona, kun labor qvalito plej alta
arida in ausgetrocknetem Land, wasserleer / malakvata, senakva, malplanta
arrier hinter / malantaû
arriere hinten / malantaûe
ascendi (hin)aufsteigen; einsteigen / supreniri, supreniði, altengrimpi, maldescendi
aspásia (hoch)willkommen / bonvena, malðena
aspra rauh/uneben / malglata, neebena - malebena, štonoza
assauli --- (an)stürmen, berennen / sturmi, malretreti
assídua --- unablässig folgend, fleißig & beflissen, nicht aufgebend,
''' immer hart an der Sache, unermüdlich, nie nachlassend, ständig zugegen,
''' immer auf dem Qui-vive, wachsam beobachtend, unnachgiebig verfolgend,
''' in unablässiger Pürsch, ständig nachsetzend, auf den Fersen bleibend,
''' immer dicht auf dem Fuße, eifrig, gewissenhaft, unaufhörlich beobachtend
/ malrezigna, mal-delasa, konstante apudesta - serveme-observeme, mal-lasfara,
''' cziam sekvanta, persekutema, malczesa en observado, konstante postczasanta

asta --- fein-gebildet, von städtischer Kultur, sehr gesittet
''' (in Benehmen, Wohnung, Bräuchen) /malkruda pp. konduto, log°ejo, moroj

asthena --- schlaff, kraftlos, energielos, ohne Verve, in Flaute,
''' ohne Durchschlagkraft / malverva, senenergía, malštorma

asýneta --- einsichtlos, uneinsichtig, unverständig /malinteligenta,
malsencema, malprudenta, malkomprenema, mal-envidanta, malracia, malsentema

atonía --- atonisch, abgespannt, kraftlos, lustlos, mutlos, erschlafft, niedergeschlagen, tonlos, unbetont
/ malekscitiða, senforteca, sentonata, dis-emidshinta, malkuragjita, malvigora,
''' kiel terenbatita, deprimita, tute malfortidshinta, eklama

attenui (Schwingungen) dämpfen, Ausschläge verringern, abklingen lassen
/ malpliigi (amplitudon), atenui

atrozza --- unerträglich grausam, barbarisch & unzivilisiert, gewalttätig,
''' blutrünstig, entsetzlich
/neelporteble kruela, maltolerebla, superhorora, barbare malcivilizita, sangveršema

audazza kühn / maltima, malcindra, malterurigita
augosta --- hehr, ehrwürdig, erhaben / alte respektinda, malinfra, altana,
''' malprofana, malpleba, mal-senkultura, malsimplula, malpovra, leviteca, impona,
''' malsubeca, malsubalterna

austera rauh, herb, sittenstreng
/ malindulgema, mallibertina, mal’allasema, morrigora

authenta ungefälscht, von der richtigen Quelle
/ malfalsa, gjustafonta, nefalsita
avana vorderst / plej-antaûa, malposta, malpostiðinta
azoa tierleer / senanimala, mal-privivataB

barrieri schwer hindern, verhindern / mal-allasi, forte malhelpi, malebligi,
''' kontraûbaregi

bassa niedrig / malalta
bassamar,-o Ebbe / malfluso, malalto-tajdo
bássua in Baßlage, von tiefer Stimme / malsoprana, basvocza, basa
benefizzo Wohltat; Anrecht auf Anteil am Reinertrag / bonfareco; rajto sur participiðon cze la neta enspezo
benevola wohlwollend, gutwillig / malmavevola, ne malbonon intencanta, sen malico
biaji verstoßen (gegen eine Vorschrift, ein Gesetz), verletzen (ein Gesetz) / malobservi (leðon, preskribon), malobei (tiajn), violenti kontraû (ili-czi).
biga dick & groß und stark, körperlich mächtig / malnana, dika-granda kaj forta samtempe
blonta unfreundlich, geradeweg, knallhart / malafabla, rekte kaj malelegante parola, knal-malmole/malkaše & malflorizite dirita/diranta
[A.: blunt]

{n.b.: russa antílocau „blonda“ (blond)}
{n.b.: Rosso antílocau „ruso“ (Russe)}

brevo Abkürzung; Kurzfassung / mallongigo; mallong-versio
brittla spröde, brüchig, bröcklig / malelasta, disrompiðebla
budi wecken, aufwecken / veki
{n.b.: taberno antílocau „budo“ {.Bude.}}
budzi (wie dicke Fliege) brummeln / dikmušflugi, malczirpi
bulimía heißhungrig / malsatega


C

caduca hinfällig, gebrechlich, baufällig / malfortika, maljunece falema, disfaliðonta, kaduka
caila ganz, heil, unversehrt / nedifektita, sendifekta, maldisfala, senvunda, savokorpa
callabi in See stechen, auf große Fahrt gehen / mal-hejmveni, ekiri al granda vojaðo, starti marvojaðon, forveli
callaqi beseitigen / forigi, malprezenti, disflankenigi, a. mortigi kaj malaperigi
cállina gemütlich, heimelig, anheimelnd / malpenoze hejmesenta, gemuta, hejmkomfortanta
calma seelenruhig, kaltblütig, ruhigen Blutes / malnervoza, malvarmsanga, mal-trememana
calora heiß /varmega, maltepida
calva kahl / senarba, senhara, malpriarbigita, malarbareca, malprikreska
calypti verdunkeln, verschleiern, unaufrichtig sein, etwas zu verbergen suchen; unter den Teppich kehren / malsinceri, malapert(ig)i, subkašemi, subvualigi, obskuremi
candida rein, treuherzig, etwas kindlich, unverdorben,
offenherzig, arglos, unverstellt, gutherzig /
/ nenaive malsordida, de koro pura, malinsida, mal’kotanima, iel naivema, malsimuleca, (infane) konfidoplena, bonkora, infane pura
canjurmi sehr langsam fließen, langsam strömen / maltorenti, malrapidege flui
carenci entbehren / malhavi
carenjo liebende Zuneigung, Zärtlichkeit / malsenkaremo, amemeco, konsideremo, korboneco kaj tenero amanta
carsto Karst / malhumejo, erozia kalkštonujo, gipspejzaðo, rokofacejo
casoa nützlich-gut, gut nur wenn nützlich / malhina, malperturbomensa, mal’senracia, utilbona, utilisma, kazoa
[cp. Saandor Szathmari: Vojaðo al Kazohinío]

catau hinab, nach unten; nieder, abwärts / malalten, malsupren, teren, valen
caul,-o Vertiefung, Höhlung, Kaule, Kulle, Senke / grund-
konkavo, terfoveo, terena sinkintujo, malprofunda
(kon)kaviðo malferma en tereno
cautiva (f) (die) Gefangene / kaptitino, prizonulino
cauvarda feige und grausam / malkuraða kaj samtempe kruela-malhonora
chalepa schleppend, mühselig, schwer und schwierig, unangenehm, lästig, ungünstig / tren-penoza, malkomforta, maloportuna
chresta rechtschaffen / malfripona, maldola, honeste aganta, brave bonaga, ne superruzema
cidzann,-o Unfriede / malpaco
cis diesseits / maltrans
cissa diesseitig / maltransa
chronodea zeitraubend / temporaba, tempokonsuma, agace malrapidacza, mult-malmomenta, tempospaciga
clandesse stickum, klammheimlich / malsciige, nerimarkate, sekretefare, en ago subkašita, malpublike
clepti bevorzugt etwas unbemerkt, verstohlen, heimlich tun, Heimlichtuerei lieben; zum Diebstahl neigen / preferi agojn nerimarkatajn, agi štelvoje, forsekreteme, tre sekrete; havi tendencon al štelemo
clevura sehr geschickt, gekonnt, clever / tre lerta, ne malscipova, faksperta plus ruza, manlertega
closa dicht bei, ganz nah, fast berührungsnah ’ hautnah / maldista, tute proksime cze, kvazaû tujapudesta, kvazaû alšlosita al, preskaû kuntuše al, maltutfora
cludi zum Abschluß bringen, (Akte) schließen / maluvri; malkomenci aferon, akton
cólobi stutzen / mallong’tranczi, detondi, stuci
comlo Zuneigung / aminklino por, korfavoro por, malantipatio
committi begehen, etw. Schlimmes tun / trafari, malbonaîon elfari, gravaîon envojigi
compulsa zwingend / nepre deviga, malvolonta
congré in Übereinstimmung mit, in Eintracht mit / malmalgraû, tutakonsente kun, kunpašire de/kun, nemalpor
contaeni enthalten / maldislasi, enhavi kuntene
contri kontern, dagegen sein, ~ stimmen / malpori, malsubteni, esti kaj argumenti kontraû io, kontraûvoczdoni, malaprobi
contumazza säumig; störrig / malsekvema, malpagema, malpriobeema
copo Anzahl (größere) / plurnombro da
coram (Praep.) vor aller Augen, offen vor / malretenite de czies okuloj, publike aperte antaû
corm,-o Stummel (eines Gliedes), (Baum-)Stumpf
coso Sache, Ding / aîo, objekto, malabstraktaîo
colcrinaro,
sqinfax,-o Mähne / kolhararego, malkalvokapo
crispa kraus / krispa, malglatharara [cp. A.]
crypta unöffentlich, tief verborgen / tenata malpublika, profunde kašita; malpublika
cryza frostig, eisig / frosta, glacieca
cunctari zaudern / malprompti, prokrastemadi, nedecidemi
curta kurz / mallonga
czipa spottbillig / ridinde malkara, kvazaûczifone malmultekosta
czomagjo Arbeitslosigkeit / senlaboreco, mallaborado devigataD

débila schwachgebaut, schwächlich, kränkelnd / malstabila strukturita, malforteca, malsaneca, malrobusta
defaeto Niederlage / malvenkigo
defici versagen / malfunkcii, czesi funkcii
degeli tauen / degeli, malglaciiði, reakviði
delicata zart, delikat, wohlschmeckend; heikel / delikata, malacerba, malkruda
delua zugetan, folgsam, arbeitswillig / malkontraustarema, laborema, malspitanta, devota
demandi --- (fordernd) fragen, nachfragen / demand(eg)i
''' n.b.: vaprossi --- (sehr unsicher) fragen, einfache Frage stellen / simple demandi, en necerteco

demum erst / nur nun, nur ektiam, plejunue post ...
denna lang-dünn (z. B. Garn, Stange) / longmaldika
deprimita deprimiert, geknickt / malfiera
derangji zerrütten, in Unordnung bringen, verderben / malaranði, dismisordigi
dersi (sehr viel) wagen, sich trauen / ekriskegi multon, konfidante en sia povo, vete aûdaciði
dervo Holzscheit, Holzklotz / štipo, maltenerulo
des(s)- ent- / malige, forige
dessarmi jem. entwaffnen / malarmi
dessarmái (selbst) abrüsten / malarmi sin
dessarmamento Abrüstung / malarmado
descendi (hin)absteigen, heruntersteigen; aussteigen
descontínui (malkontinui{gi}, maldaûrigi, abruptumi, czesi{gi}
desjeguni etwas zu sich nehmen (nach Fasten)
despecto Verachtung / malrespekto, malestimo
desperada verzweifelt / malespera
dessapointo Enttäuschung / seniluziiðo, ekmalrevo
dessavui (malconfessi cogni, (compromittante) refusi recogni
la priscion au recognon de, malrecogni):
(jemanden) verleugnen, ableugnen zu kennen, in Abrede stellen / malkonfesi koni, (kompromitante) rifuzi rekoni la priscion aû rekonon de, malrekoni
detecti aufdecken / malkovri kašitaîon
defecti beschädigen, verletzen / difekti, malsavi, damaði,
violenti
diábol,-o Teufel / malanðelo, diablo
diábola teuflisch / malcandida
diabólica diabolisch / malcziela, satana
diffícila schwierig / malfacila
disbelyfi nicht glauben können, für unglaubwürdig halten / malkredi, ion ne povi kredi, rigardi ion nekredebla, dubantegi

{n.b.: rádico Indo-Europidésea „lyf-“ denotas czion czircau: laudi, permissi, approbi, vera-teni, bona-credi, adori, reverenci, respecti}

discordo Zwietracht /malkonkordo, malagordiðo
disdegno Geringschätzung, Verschmähung
disgusto Abneigung, Widerwille / aversio, malinklino, relukto kontraû
disloca abseits, entfernt(er) / malapuda
dismissi entlassen / maldungi
dispara ungleich / malegala
dispensi von einer Verpflichtung entbinden, entheben
dissamiqi sich entzweien / malamikiði, en kverelo disduiði \disiri
dissastr,-o Desaster, Unglück, Unstern
dissento Dissens, Meinungsverschiedenheit, Uneinigkeit
dissipi veschwenden / malšpari, malekonomizi, malretenemi
dissonanza f. Dissonanz, Mißklang / malharmoniaîo, malbonsonanto, maleufonio
dissordo Unordnung / malordego
dista mit Abstand, entfernt / malczea, maltuša
disvasti verschleudern / malšparegi, monedon disîeti
divina übermenschlich, göttlich / superhomeca, malsubhoma, dieca, maldiabla
dómini dominieren, vorherrschen, überlagern / malsubalterni, malsubsidi, superregi, antaûregi, supere interferi
dompa stumpf / malakra
drola drollig, schnurrig, kauzig / komikema, drola
dropi fallen lassen, etw. (zum Fallen) loslassen / malteni, lasfali, malreteni, malmanteni
duerta dreckig, schlammbedeckt / kotšmirita, šlimkovrita, malpuracza
dulczura sanftmütig / dolczanima, milda-kvieta, malmilitema, malkverelema
dura hart / malmola
dysconsilizza (f) --- Unverstand, Torheit / azenaîo, malprudentaîo/~eco
dyscontenta ganz unzufrieden / malkontentega
dysdaemonío Unheil / malfeliczego, malsavo, malbono, alpereiðo
dysfida störrisch / malcedema, konstraûstarema, obstinega
dysgentana (sehr) gemein / malnobla-malmorala, fia, senhonta, friponeca, cinikaîa
dys-hélia, malzafa
unlauter / sen sunklaro, nehonesta, malhonesta, malpura en spirito
dysmena ungünstig / maloportune & adverse misgvida, tiele malbonvola, malðustavoja

{aber: scaja = widrig, mit ungüngstigem Wind / malfavora-kontraûa, je vento maloportuna}

dysmenío Unheil, Irreführung, Irreleitung / malsavigo, miskonduko forerariga resp. akre erarema
dys’zafa [dy:s’szha:fà]
unrein / nepura, malpureca
dyss-idemocar,
dyss-idemocaro etw. Unheimliches, nicht Geheueres, Ungeheuer / io nehejmuleca, io tre malfidebla kaj malbona, monstro
dyssidemocara unheimlich, absolut nicht geheuer, ungeheuerlich / malfamiliarega, malhejmeca, monstroza
dzipo Reißverschluß / zipo, malširilo


E

elhinisci, vershidsi al; instigi, inciti, commovi, irriti, ecmovi
/ sich ergießen, verströmen; anspornen, veranlassen, aufreizen,
+ aufputschen, erregen / elmovig'i, veršig'i al, masfluigi, instigi,
+ ekigi, inciti, pormovigi, iriti, ekmovi

{Sed: cessgutti, cessaqvi, swinti, secqidsi; galaeni; sordini,
+ códeyni, efdissoni, esmorzi; attenui, qvietigi, pranigi, calmigi
+ senfunccionigi, mallaborigi, catapaui, pausigi, (cata)pacigi,
+ sensuciyni
/ versiegen, versickern, vertrocknen; dämpfen, zur Ruhe kommen,
+ (Winde:) sich legen, ausklingen lassen, verklingen; beruhigen,
+ stilllegen, besänftigen, befriedigen, stillen
/ haltguti, cxesi akvadi, dismalsekajîi, dismalaperi post gutado,
+ elsekig'i, atenui, sordini, altrankvili, malsupren kušig'i,
+ kvietig'i, kvietigi, esmorci, disfadig'i, kalmigi, senfunkciigi,
+ mallaborigi, malalten meti je ripozo, pauzigi, alpacigi,
+ senpritimigi, submildigi, kontentigi, obei al postulego je pacig'o

en primoi zuvorderst, vor allem
/ plej malfone, plej ne-malatente, unualoke
engyni angewiesen sein auf
/ malrezignebli, malmemstari je, malhelpani sen
espissa ungeschlacht; sperrig
/ malbone manipulebla, bezonanta multan spacon, grandampleksa,
+ malmaneca
Estato Staat / štato, malsenregajîo, malanarhhujo
euaetha gemütlich / malhastema, maldishejma, de etoso heimuja
eufemi beschönigen, schönreden
/ mal-priacxi, mallapsi, belparoli, malofendemi, cxirkaûmalskoldi
eufonío Wohlklang / maldisonanco, belsoneco
evanui entschwinden / disfadig'i, disvanig'i, kvazaû disvaporetig'i, for-mallokig'i, malaperegi
exagjeri übertreiben
/ trofaradi, malsuficxemi, malsubstati, malstriktemi, malkoncizi,
+ malkunbordi
excellenta ausgezeichnet / ekscelenta, malmediokra
excelsa sehr hoch, himmelhoch, hoch erhoben / cxielenalta,
+ altega, tre altelevita
exhausta völlig erschöpft, wie erschossen/erschlagen, groggy
/ malsane elcxerpita, malviglinta pro trolaboro, malmanfreša,
+ malripozinta
exorbitanta unmäßig, exorbitant, übertrieben, gewaltig
/ malmodera, malsintena, malnanema, malkunfina
explicite ausdrücklich, ausgesprochen, hervorgehoben /
implicite, malsendire, malsubnote
exuti ausziehen (Kleidung) / malvestiF

fada glanzlos; fade; nachlassend in Stärke etc.
/ malbrila, malakutema, malfortig'a, senvigora, malvivig'a,
+ malviglig'a, malenergianta
faebla schwach / malforta
faeíli Mißerfolg haben, fehlen zu erreichen
/ malsukcesi, maltrafi la celon, malatingi
faernessa fair / malbarbara, sen superruzemo, malblaga, malfiaga
falazza falsch wie die Schlange, durchtrieben
/ (fi)artifik(em)a, ruzega, malhonestega, malverema
+ kaj kaš-agresema
falsa betrügerisch falsch/gefälscht
/ malvera, trompe malproviteca, malhonest(it)a, malpruvadita;
+ malaûtenta, dole imitita, trompe malg'usta, fi-artefarita,
+ malsincera
falsi falsche Spur(en) legen, tarnen
/ mimikri malg'ustajn špurojn, preterkamufli
falsifi fälschen / malver-imitajîi, artefari trompeg'usta
fambra leicht hungrig / iomete malsata, freše malsata
fani Flammensignal -, Feuerzeichen geben
/ fajrosignale ne resti malrimarkata, malakvadi
farniento (das) Nichtstun / neniofar’, mallaboremo dolcxa
faula untauglich / maltaûga
faupasho falschester Zeitpunkt, Faupas
/ malfelicxejo tempa, plej maloportuna momento
fausta glückverheißend, glückbringend, vielversprechend
fedzonni [fe'dzhòni] mißgönnen, jemandem wurmen; ungern geben;
+ mit Widerwillen tun, mit Widerwillen leiden
/ malkontente envii alies havig'on, mallaseme/maldoneme envii,
+ cxe iu sentig'i kiel morda vermo en la brusto,
+ malvolonte vidi donig'on al alia persono; avaracxi je,
+ maldonemi, malvolonte donadi, prifari kun malvolemo,
+ pasigi/toleri/suferi kun malinklino
[Hell.: fthonéjn] (cp. A. to grudge)
femala weiblichen Geschlechts / malmaskla
fergo Ungnade, Erbitterung über jem. / ekkolera malfavoro
pro gravaj kaûzoj, incitig'o pri iu
fetor,-o pestilenzartiger Gestank / malbonodorego sveniga
fiasqi auf der ganzen Linie durchfallen & zusammenbrechen
& zusammenklappen, ein fieses Ende nehmen, kaputtgehen
& Bankrott machen & ein Fiasko erleben & ~ ~ sein
/ malsukcesig'i tutalinie, kolapsi, mallevig'i al bankroto,
+ fimalvivig'i, mortokrevacxi, maltriumfi
fidial,-o Zuversicht / malpesimismo, maldubo, mal-disesperig'o
+ feblema
fifi fiepsen / malfajfi
filuto Gauner / malkora mal’altruismulo, malg'entilhomo,
+ malhonestegulo-trompulo
fínoma fein / malkruda
fita fit / malmorba
flogo Stichflamme
/ malkandeleto-flamo, malardeto, petrolflameto
flúvio Strom, großer Fluß /malrivereto, riverego
folla leicht verrückt, übergeschnappt, toll
/ frenezeta, malraciema, malserioze malsobrema
fondal,-o Hintergrund / malantaûo, fono
fórsit vielleicht / eble, povig'eble, (povable), ne maleble

frágila zerbrechlich / malstabila-nefortika, rompig'ema
franca freien Durchgang habend, unversperrt/ malbarita
frettola eilig und nervös, von irrsinniger Eile
/ malkvieta, spirite malpaca
fridda kalt / malvarma
frigida frigide, geschlechtskalt / sekse malvarmeca
frigor,-o tiefe Kälte, Eiseskälte / malalta malvarmego
frisca kühl / frešece malvarmeta, remalvarmeciga
friscuri zumuten / malsubtaksi, malmodere tropostuli,
+ malrespekteme superpretendi, arogante trocxikani
frólica ausgelassen (vor Freude) und leichtsinnig
/ pro g'ojo malbridata, facilanima pro gajega malpripenso
frustra frustrierend, Vergeblichkeit fühlbar machend
/ malsukcesojn resentiga, vanecon malizoliga, vansenta
+ pro cxiamai malsukcesig'oj
fuona spaßig /
fuón,fuono Spaß


G

galderi mit Gesang verzaubern, zauberhaft singen
galel, -o Umgebung, Umland; Umfeld
galucco unerwartetes Glück, ‘Schwein’
garoboi Machenschaften, dunkle Geschäfte
gelidsi sich verfestigen, erstarren (Eis etc.)
gerbili/hoppi herumhüpfen
gialli gellen /altekrii transspace, stridegi
gjenerosa großmütig, edelmütig, großzügig / malsevera, malavara
gjenuina echt
glauca blaugrün
gnivi zerfallen, verwesen / malkomponig'i, forputri
gogoni ahnen / antaûsentegi malklare
gracea anmutig
gracila grazil, feingliedrig, zierlich
graninero Speicher
gratuita gratis, kostenlos
grauli knurren
grina grüngelb
guaila böse-schlau, trickreich, betrügerisch, hinterhältig
/ maveruza, trompoza, truk’ricxa; embuskema [A.]
guola schlüpfrig
gurma gar
gurudi leiern
gurudill, -o Leierkasten
gyrdo BusenH

haeri stecken bleiben, nicht durchkommen
halucqi spähen
hamartani verfehlen, danebenschießen
hati nicht mögen, nicht leiden, unangenehm finden,
+ nicht ausstehen / malšati, senti antipation je io
hearisi verheeren
hicca unlösbar schwer, unlösbar schwierig
hida\hidosa abscheulich, gräßlich, abstoßend häßlich /
hindagummi wegradieren
histaesi verlangsamen, heabbremsen, hemmen
/ subbremsi, malantaûigi, remalrapidigi, malakceli, malprogresigi
holona allumfassend
homjaco Hamster
homjaqi hamstern, viele Vorräte anlegen
hontita beschämt, gebeugt / malfiera
hortaczi hamstern
horti horten
huljoco Fahrzeughülle
huluqir,-o (Weg-)Abkürzung
hunti (zur Arbeit) antreiben
{aber: dogo = Hund}
hurdo Hürde
hurti anhauen, (an)rempeln, sich aufdrängen
hypo- ungenügend, unter-
hyps, -o Höhenlinie
hypér- übermäßig, über-
hypérballa unmäßig / malmodera
hálaca lose; locker


I

(la) idema --- derselbe, dieselbe, dasselbe / (la) sama
ídzela unbelastet, ohne Auflastung, unbeschwert /
ne{pri}šarg'ita, mal-subšarg'a, malšarg'ata
ifexa nächst
igni anzünden
imaginara imaginär, nur vorgestellt, scheinbar
imbézila schwachsinnig, hirnlos
imbézil,-o Schwachsinniger, riesiger Dummnkopf
impedi hindern
implicite damit zugleich ausgedrückt, einbegriffen
incógnita inkognito, unbekannt/unerkannt
/ nekonita, malkonata, ne-ekkognita
indagummi wegradieren
inerta träge
infama niederträchtig, ehrlos, schändlich
infamío Ehrlosigkeit, Niedertracht, Gemeinheit
ínfera unterhalb befindlich, unterer
infesti verunsichern
infinita unendlich
infinitésima unendlich klein
infra unterhalb von
inhibi einhalten, Einhalt gebieten
iniqva unbillig / maljusta, nejusta, ne rajta
injúrio beleidigende Ungerechtigkeit / ofenda maljustajîo
inmediate unmittelbar, sofort / tre tuj, senprokraste
innocento Unschuldiger
insicita unecht, aufgepropft
insinui unterstellen zu tun / getan zu haben
interrogi --- befragen, ausfragen, verhören
/ eldemandegi, ekzameni, interrogativi, pridemandadi

invídia (f) Neid, Mißgunst
/ envio, malpatronumo, maltolero de alies
ricxig'o aû alies favorig'o)
irasco Wutausbruch, Jähzorn
irracionala vernunftwidrig, unberechenbar
irreala unwirklich, irreal, unerfüllbar
irrevoca unwiderruflich
/ nerevokeble okaza\okazonta, malretrofarebla


J

jeguna nüchtern {ohne Nahrung}
jelpi jaulen, junken
jelpetti junken
jumailana unklug, leichtsinnig / malprudenta, facilanimaL

labila labil, schwankend, veränderlich, unsicher
lácomi naschen / frandi; štelgustumi
laen,-o (a. dromo) Fahrstreifen, Rollbahn / vego, leno
laesi verletzen; lädieren
laess weniger
lamentali winseln
lanta langsam
lasciva unkeusch, geil
lassi (es) sein lassen, fahren lassen / malfari, lasi
láxua lax, lasch, schlaff / malrigora, malsevera
leczi lüstern anschauen, spannen, anlustern
/ avide, dezirege fiksrigardi al iu pro seksemo
lejjera leicht (an Gewicht); lässig / malpeza; malšarg'iteca
lenisa erleichternd / refaciliga; malpeziga
libidosa geil, lüstern
lilliputa daumengroß lilliputano Däumling limi begrenzen
linguri bummeln
liva link
locun,-o Lücke
lohi vermieten, verleihen, ausleihen / ludoni, mal-lupreni
lontana fern
losha schlecht
lucri verdienen (Geld)
lulua wankelmütig
lyzi (chemisch) auflösen magra magerM

malada --- krank
maledici vermaledeien, den Segen entziehen, verfluchen
malefici Übles tun, Böses tun / malbonon fari, ekkrimi,
maligna bösartig / malbenigna, malbonevolua
malizza boshaft, böswillig
mualtraeti mißhandeln, malträtieren, schinden
/ malbonege fitrakti, malbontrakti, senfeligi, fiekspluati,
+ kruele turmenti, torturi
mascla männlichen Geschlechts (nicht gramm.) / malfemala
masculina im Maskulinum (gramm.) / malfeminina
mava böse, schlimm, übel
mediocra mittelmäßig
meliora besser, besser machend
meliori verbessern
micra winzig
mincsa flach-dünn (z. B. Papier, Platte)
minim am wenigsten
minjona niedlich
minora geringer, kleiner, geringer machend
minori verringern, verkleinern
minoritato Minderheit
moarna verwelkt, welk / velka
mocha naß
molesta unangenehm, lästig
/ "malagrabla, g'ena, tedacxa"
molesti belästigen / g'eni, sintrude malkomfortigi iun
molla weich / mola, maldura
montei aufsitzen, aufspringen
morba erheblich/schwerk krank, länger krank
morna traurig / malg'oja
morosa mißmutig, grämlich, verdrießlich, mürrisch
mustella behende
myrmeca emsig
myzzuni weithin brüllen (brüllaffenartig)


N

nadir, -o Nadir
nagi nörgeln
nana zwergig, zwergenhaft
nanisha unwichtig, wertlos, nutzlos, unansehnlich, schäbig
/ malgravajîa, malvalora
nao Aas
nauaca spürbar nahe (jedoch nicht sichtbar)
naesi überleben, davonkommen, am Leben bleiben
naígi [na’i:gi] abmurksen, umbringen
/ kadavrigi, malvivigi, maldaûrigi la vivon de
{nao = Aas / kadavrajîo}
negi leugnen
nejco Hader
nervosa nervös
neshtasta tiefunglücklich / malfelicx(eg)a
neterpa ungeduldig / malpacienca
nicti nicken
niera entsprechend, korrespondierend, zutreffend
njaemas, gibt es nicht,
njaemaz es gibt keine / ne ekzistas, estas malhavata(j), malhavatas,
+ oni ne havas ..., malekzistas
nocsgaja schadenfroh
non-obstare nichtsdestoweniger
notora unablässig und offenkundig, (- tuend)
nozza schädlich, schadstoffhaltig


O

objjeti einwenden
obligagji verpflichten
obscaena obszön, unanständig, schamlos
obscura dunkel / malhela
obstrui entgegenwirken, verstopfen, behindern
obsvelta vollschlank
obtusa dumpf
oddfella eigen, sonderbar, eigenbrötlerisch
ódia verhaßt
odsa ['òdSa] angewelkt, welkend; abgestanden, verdorben,
(A. ancau: odd, out) / malfreša, velketa, ekputrig'a
oigni öffnen / malfermi
oignita geöffnet / malfermita
{aperta = offen / malferma)
olda alt (von Lebewesen)
omrasi hassen
omraso Haß
oppressi unterdrücken
ospusqi senken, ablassen / mallevi, plisubigi [cp. Bulg., Ross.]


P

paela kotig, verkotet
panurga unaufrichtig, etw. verschleiern wollend / malsincera
paraplaesi mißfallen, Mißvergnügen bereiten
/ malplacxi, preteri la aprobon\placxon, renkonti misplacxon
parcimona knauserig
parva von kleinem Preise, billig und preiswert
passea vergänglich; schon passé
/ pasea, preterig'a, pasema, maldaûra, malinsista
pattno Patt (im Schach)
paulai wenige / malmultaj
paupera arm / malricxa

peculiara eigentümlich, absonderlich
pejjora schlimmer, schlimmer machend
pejjori verschlimmern
pejna (schrecklich) hungrig, ausgehungert
pelmel,-o (das) Durcheinander
penurío großer Mangel an etwas, Not
peqena klein
perempta unbedingt, endgültig - mit Absolutheit, entscheidend
permeabla durchlässig, nicht sperrend
permissiva lässig/zulassend, freizügig, großzügig / malsevera
pertamaà völlig dunkel (geworden), zappeduster
/ plenmalluma, tutmalhela
piana fast unhörbar leise, unaufdringlich
píccole ein wenig
pigra faul
piti sinken
plumpa plump
pollui Umwelt/Wasser/Luft verschmutzen, verpesten
poltrona feige
porna unkeusch
povra bedauernswert, arm, erfolglos
prae zeitlich vor
preqaera prekär, ungemütlich, bedenklich-unsicher, mißlich
preudo Recke
preudezza reckenhaft, heldenhaft tapfer
primaera erstrangig, primär, absolut vorrangig
prisón,-o Gefängnis / malliberejo
prizinda [pri'szhindà] wert/würdig {:zu tun}
{áliter: würdig =digna; wertvoll =valora}
probizza als rechtschaffen/geeignet bewährt
/ malfalsa, malšajna, elpruvadita
procuri beschaffen, besorgen
prodígua freigebig, großzügig
proferi äußern
profusa unmäßig, tobend / malmodera
prohibi verbieten
promulgi bekanntmachen
proteua unstet, wandelbar, unbeständig
protracti in die Länge ziehen
prouna anfällig für
pryda prüde
pseudorepo Scheinordnung
ptitío Titi, Kindchen, Kleines, Kleinkind
pucetta putzig
puzza aufgedonnert, hochgeschmücktQ

qiaero Unheil
qichota wunderlich, absonderlich
qicqi anstoßen, ersten Anstoß geben
qiuni gönnen / malenvii, patronumi, favordoni [Urwort]
qvau zugunsten von
qvella flott, springlebendig, schnellbewegt
qvellvelozzo Beschleunigung
qvesción, qvesciona (f) = Befragung, heikle Frage, peinliche Frage/Befragung;
''' Problemstellung; harte Fragestellung, starker Einwurf;
''' große Anfrage (:Parlament); Hinterfragung


R

raessi rasen, brausen (mit hoher Geschwindigkeit)
rada los, frei, leicht, froh
[cp. Bulg.: radvam se; Hell.: rádios, ráthymos; prarádico wra-, hurá-]
{Sed: antana "rado" -»» ruedo}
radigi (ancau: malligi, elvinculigi, liberigi)
+ losmachen, freimachen, befreien
raglo Kluft
raicarl,-o Arbeitsplatz, Job
rancuor, -o Groll
rancuora nachtragend, rachsüchtig
rara selten
raessanta --- rasant / kapturne rapidega; furioze razema
rasviti entwickeln, auseinanderrollen / malvolvi, malfaldi

recipi --- aufnehmen, fassen
rectifi --- richtigstellen, berichtigen / (re)gjustigi, korekti
rectifiqi --- läutern / rektifiki
recusi Annahme verweigern, zurückweisen
regressi zurückgehen, abnehmen, Rückschritt erleiden
regretti vermissen
relaexi sich entspannen, sich lockern
relanti hemmen
reluctenta widerstrebend, unwillig, sich auflehnend
relevanta relevant, von Bedeutung, erheblich
remanei (da)bleiben
remota weitab gelegen
renitenta aufmüpfig, renitent / malhumila
reprimando (schwerer, tadelnder) Verweis
repudi verstoßen, (Freier) zurückweisen; aufkündigen
retarda verzögernd, hemmend in der Wirkung
retieli Gleiches mit Gleichem vergelten (zB. angetanes Leid)
retribui zurückerstatten
revelaci enthüllen, offenlegen; entwickeln
riasserti bekräftigen
ricordi (auf Band etc.) aufnehmen
ricuperi wiedererlangen
rieda licht, mit lichtem Abstand, nicht dicht
rinni rinnen, spärlich fließen / malabunde flueti, malriveri
riposti sofort Gegenangriff machen, aus der Parade nachstoßen
ripva steil / malmildklina, kruta
riussi Erfolg haben, groß herauskommen
robusta starkgebaut, kräftig
rori röhren, brüllen
ruda unhöflich, rüde, grob / malg'entila
rura ländlich
rypila (allg.) schmutzig, unsauberS

saal,-a (f) Saal / malhalo, granda cxambrego
saalasa (f) große Geselligkeit / malsoleco, socianado
saalásea gesellig, Gesellschaften liebend / malsolema, societama
sabir, -o Kauderwelsch
sacrala sakral, nicht profan
sagittumi flitzen
saloppa salopp, ungepflegt, ungezwungen, nachlässig
salubra heilsam
sanguena lebenslustig, lebhaft, temperamentvoll
sardona hämisch, gehässig
sasqi herausnehmen, herausgreifen, hervorzerren
satana satanisch, gottfern
sbaeresti sparen / špari, maldisdoni, maldisjîeti, maldisipi
sbaerestidla spärlich / malabundeta, šparaduma
scabiulesca schäbig
scaja widrig, sehr ungünstig, heftig entgegenarbeitend,
+ mit ungüngstigem Wind
/ maloportunega, kontraûemeca, malfavora-kontraûa,
+ je vento maloportuna
scarpea abschüssig
scarza [’skarszhà] karg, kärglich / malabunda
scoldi rügen/schelten, ausschelten
scucza lustlos, null Bock, zu nichts aufgelegt / malema

{Sed: enua =langweilig}
{Sed: taedi =langweilen, Überdruß erregen}

sei ablassen, loslassen, nachlassen, aufgeben
sejro Strick
sempre immer
senila gebrechlich, senil, altersschwach
senmonda öde, wüst und leer
shola seicht, von flachem Wasser, untief
shriqi Todesschreie ausstoßen
silaca linkisch / mallerta
símuli vortäuschen
singulara einzig, vereinzelt vorkommend
sinistra verderbenbringend, unheilschwanger
sinua gewunden, geschlängelt, wellig
slaba schlapp, müde-abgespannt; glanzlos
/ senforta, nebrila, malfreša, senfortig'inta
smuva glatt, geglättet, ohne Stacheln und Rauheiten, glattlaufend,
+ ohne Aufregung oder Aufwallung, wie geschmiert
/ malerinaca, glatira, malaspra, kvazaû oleizita, senekscitig'a

smuviga (cessgutti, cessaqvi, swinti, secqidsi; galaeni; sordini,
+ códeyni, efdissoni, esmorzi; attenui, qvietigi, pranigi,
+ senfunccionigi, mallaborigi, catapaui, pausigi, (cata)pacigi,
+ sensuciyni):
/ versiegen, versickern, vertrocknen; dämpfen, zur Ruhe kommen
+ (Winde:) sich legen, ausklingen lassen, verklingen; beruhigen,
+ stillegen, besänftigen, befriedigen, stillen
/ cxesi guti, halti akvadi,

+ L'o malo: das Gegenteil davon:
elhinisci, vershidsi al; elhinisci, instigi, inciti, instigi,
+ commovi, irriti ecmovi):
/ sich ergießen, verströmen; anspornen, veranlassen, aufreizen,
+ aufputschen, erregen

softa mit sanfter Stimme, einschmeichelnd
sombra stockdunkel, düster
/ malhelega, mallunata (sen luna lumo)
sordida zotig, verrucht, schmutzig
sordini dämpfen (Klang, Stimme etc.) /malaltigi voon
spaciora geräumig
spesha hastig
stacienta unbeweglich; stationär
/ malmovig'a, malmovebla, stacia, lokfiksita
stagni stagnieren, stocken, sich stauen, stillstehen
/ malflui
stena eng wie fast eingeklemmt, zwischen engen Wänden
/ malspaca, inter muroj tre sinproksimaj, kvazaû intermurigita
stera unbeugsam, hart, unnachgiebig
/ harta, malmolema, malfleksema
stinqi stinken / malbonodori, fetori
stopi anhalten, jem. anderen zum Stehen bringen
/ haltigi, malfluigi, malirigi
stormi stürmen, stürmig sein / malzefiri, malventeti, malkvieti
stretta schmal / mallargha
stricta enganliegend, einengend / malvasteca, malsuplega
stringi eng und fest binden, festziehen
/ firmligi, fermegi, fermsekurigi, ferme maštiri, mallozigi
stúpida stumpfsinnig, blödsinnig, stupide / malsag'a, blokkapa
suava sanft, sacht
/ malroka, malperforta, malelefanta, malrigora, malbruta
subalterna subaltern, unselbständig
/ mal-sendependa, malmemstara, subulema, subaliula
subversivi unterwandern
succumbi unterliegen / esti malvenkanta, malvenki
sultra schwül / malsek’aera, sufokanta; lasciva
summala Haupt-, oberst, hauptsächlich
supla geschmeidig, gefällig, biegsam, schmiegsam
/ malrigida, malstrecxa, fleksig'ema, fleksebla, laûlonge oskulanta
suscepti empfinden
suspenso Spannung (z. B. in einer Geschichte)
sustini aushalten
/ elteni, malprotesti, malkolapsi, malrompig'i, malkrevi
swaga verschwommen, unscharf
/ malpreciza, malekzakta, disnag'ema, maldistingita, ~ebla,
+ nebuligata


T

taeda überdrüssig, verdrießlich
/ maldezira pro troprezento, teda, malšata\malšatiga
+ (sub morozo)
tagvo (m) Hochwald / alta malarbustejo, arbaro alttrunkara
tálaina sehr beschwerlich, mühsam, elend, mühevoll,
+ sehr anstrengend, unglücklich, jämmerlich, leidvoll,
+ vielduldend, unselig, arm, erbärmlich /
/ tre peniga, strecxa, penoza, mizeranta, laboroza, (tro)peziga,
+ transklopode malfacila, malbonšanca, tre strecxiga,
+ plena de lacigajîoj, malfelicxiga, ve-sorcxita,
+ malfelicx(igit)a, senfortunata, lamentiga, prilamentinda,
+ suferoplena, ege deplorinda, multon eltenanta, multesufera,
+ povrega, malricxa, senšanca, fatala, malbeata, mizer(eg)a
tamaò Dämmerlicht, Halbdunkel / duonlumo, krepuskolumeto,
+ duonmalhelejo, malhelig'ado
taracha unruhig, ruhelos / malqvieta, sen restado
tarda spät / malfrua
tarpi darben, nicht vorankommen / malprosperi, mankege malhavadi
tasala liebestoll / amfreneza. malbride seksavida
taun,-o Kleinstadt / malgrandurbo, eturbo
telea unerreichbar weit entfernt / malproksimega (nevideble)
temera unbedacht, unbedachtsam, vorschnell, unklug, bedenkenlos
/ senpripensa, mankepensa, tro frua, tro hasta, malprudenta;
+ senhezita, senskrupula
temerara tollkühn, verwegen, vermessen, unbesonnen
/ superkurag'e malretena, tre riskema, senpripense troriskanta,
+ sintrotakse audacega
tenera zart, zärtlich / malkrudeca, delikate amema, karesa,
+ karesema, sensiva (Lingunae: sensitiva)
termini beenden / finigi, maldaûrigi,
+ cxese interrompi definitive, cxesigi
térmuo Frist, Termin
termudajo --- Termin & Stichtag / limtempo, limdato, fina malprokrasto
thério Untier / malbonbestego, prabestego, brutanimalo
thrausta kaputt / malintegra, maltutsana, difektita, kaputa
ticha leise / mallaûta
tórdua --- unzutreffend, unrecht, nicht stimmig,
''' jemandem Unrecht tuend / malprava
trejli Großwild auf- und nachspüren, lange jagen
trejssi Spuren lesen und aufspüren, Spuren verfolgen
tremenda gewaltig, überwältigend
trepidi zittern vor Spannung, beben
trevoga unruhig / maltrankvila
trista trübselig, trist, traurig, öde, trostlos
trola unseriös, unernst / malserioza
trubla unklar, trübe / malklara (pp. akvo ktp.), malklarigita

turbuli nicht laminar, sondern in Wirbelstraßen fließen
/ mallameni (Lingunae: mallaminárii)
{n.b.: laminária (adj.) = laminar/lamena}
turga straff, gespannt / malsupla
turgora prall
turpa häßlich
ténebro(i) Finsternis
tépida lauwarm
tímida scheuU

udda ungerade, unpaar / malpara
uvri eröffnen, feierlich / malfermi solene


V

vaca leer / malplena
vacanta vakant, leerstehend / malplena estanta, neuzita per log'o,
+ neokupita, nelog'ata
vanui verschwinden / (loke) disvanig'i, malaperi
vaprossi --- fragen (unsicher fragen), neugierig fragen,
''' einfache Frage stellen
/ simple demandi necertan demandon, scivole demandi

vehementa heftig, ungestüm / substrekema, ferocxeta, senbrida,
+ fervoranta, nesinreganta, impeta
velozza rasch / hušrapida, viglemovig'a, kašrapida
veneala lässlich, nicht schwerwiegend / sinpermesa, negrava, lasfara
ventur,-o vielversprechendes Wagnis / riskajîo senegala sed multepromesa
versau in Richtung auf / en direkto al, direkte al
veulohi wühlen, zerwühlen, durchwühlen
/ disfose malkonstrui grundon
vexa vexierend, sehr unangenehm, nervend, quälerisch
/ malagrablega, nervoagaca, turmentema
vicío Laster / malvirto
viciosa lasterhaft / malvirta
victor,-o Sieger / venkinto, venkulo
vigili wachen, den Schlaf fliehen / maldormi, eviti la dormon pro gardemo
vila zottig, rauhhaarig, behaart, struppig / vila
violenci verletzen -z.B. um zu öffnen, aufbrechen, knacken
/senrajte malfermi, rompmalfermi, sercx-difekti, štel-apertigi
violenta friedlos und gewalttätig, wild/blutrünstig
/ senpaca, perfortema, sovag'a\sangavida, sangoveršema
virido Grünschnabel / flavbekulo
virtuala von schlummernder Kraft, jederzeit möglich
/ ja malsaltanta sed saltipreta, realisme bildigita sed ne reala
+ au ne jam reala, nur šajne malreala
vituperi tadeln, anprangern / mallaûdi, meti al la pilorio,
+ publike akuzi
vivazza lebhaft, sehr lebendig
/ maldormema, malinerta, cxesflegma, malqvieta, malrigida, vivošpruca
vurago Todfeind / g'ismorta malamikego
vuragina (f) Todfeindin / g'ismorta malamikeginoW

walini zueinander halten, durch Dick und Dünn mitgehen, zu jem.
\zu etw. stehen, jem. zur Seite stehen, beistehen,
+ jem. die Stange halten, jem. an die Hand gehen,
+ Unterstützung angedeihen lassen, jem. den Daumen halten\drücken,
+ jem heraushauen, jem. aus einer Notlage herausreißen\herauspauken
[Australesae]
/ malperfidi, malperdi la kurag'on en solidara helpado,
+ unu al alia solidare helpi, reciproki subtenon,
+ iri kun iu tra g'ojo kaj ploro, apogi ies partion,
+ stari sur ies flanko, helpi al iu dum mizero,
+ per vorto kaj faro helpveni, protekti iun,
+ subtenadi ies opinion, animfirme fideli al iu,
+ man’ en mano kune trastari, helpi al iu,
+ asisti iun en prema situacio, preni cxe la mano en funebro,
+ havigi subtenadon al iu, deziri al iu sukceson,
+ elhaki iun el perdig'ejo, liberigi iun el dang'ero de pereo,
+ fin(ig)i ies mizerig'on nemerititan

wronga --- falsch, unrichtig, verdreht, verkehrt
/ malg'usta, kvazaû tordita (en signifo)


X

xeang,-o Tosen, Hallen/Schallen /
xena sehr befremdlich, unerhört, sehr ungewöhnlich
/ tre malkomuna, malkonata, malordinara, prifremdiga,
+ neauditajîa, fobiokrea, eksternormala
xenofobío Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhaß
/ malamo al eksterlandanoj kaj fremduloj
xeranza (f) Dürre / kruda sekecotempo longedaûraZ

zafa lauter, kristallklar / kristalklara, puranima
zenito [szhe'nitò] Zenit, Scheitelpunkt / zenito
zorczosa verflixt, verhext, tückisch / (en)sorcxita, diabla, malbenita,
+ maliceca, insidema, mal-sendang'era, trukita, sorcxiteca, malbenega
zurao Sure / suro (2), korano-cxapitro
zyfr, -o Ziffer / cifero
zzanco dünnes/dürres, mageres, steckiges Bein
/ maldika-sekeca gambo bastoneca

--------------------------------------------------------------------------

Ancoraufoaje:
La prononcs de Linguna est tiel:

c antau a,o,u,eu parlatas qviel K ,
c antau ae,e,i,y,j parlatas qviel TS .
dj,gj,ds prononcsataz qviel d3 ,
cz prononcsatas qviel t$ (=tsh) ,
h est qviel Graeca/Hellena spíragjo, Germanésea h ,
ch seshas la prononcson de Graeca/Qyrilla "chi" ,
jj tenas la elparlon de mola j° [3] qviel en "jjurnalisto"
sh est qviel la "sh" Anglésea, resp qviel "sch" Germanésea.
q prononcsatas qviel K, stante antau ae,e,i,y,j .
w parlatas qviel hu- ,
v parlatas qviel w Germanésea, Italiana v ,
qv est la 'qu' Latin-tradicionala, egalas kv de Oldesperanto.
r est Hispane/Austresae aqidolange rulanta,
k en Linguna tute ne plu exsistas,
x est duobla sono k+ss, inter vocaloi: k+s
j est i semiconsonanta,
y noá est la vocal inter i ac u , qviel Germanésea ü ,
ae trovidsas inter a ac e, egalas la Germanésean ä
eu degau est unusola vocal, medze inter o ac e, = Germanesae ö .
cs egalas al c [TS] post consonanto sed idemtempe antau a,o,u,eu
s est mola voczala, dumqve ss est acrezibla
z est endente ziblanta z Hispanésea, resp. th Anglésea senvocza.
ai, oi, au, ou, uj, ej difthongoi szon.
-------------------------------------------------------------------------


~~~\/~~~

.........................................................................
Linguna -/- Esperanto en contraposício:
-------------------------------------------------------------------


abcrypta (antílocau/anstatt Esperanto: malkaša, senmaska)
absenzi (antílocau {anstatt} Esperanto: malcxeésti, forresti)
accapari (antílocau Esperanta: foracxeti kaj
+ reteni el la merkato, tiusence malvendigi
+ por povi altigi la prezon postan)
acmaja (antílocau Esperanta: gajvigla/maldormema, malapatia)
adversa (antl. Esp. malamika, kontraûeca)
aegra (antl. Esp. malvol{em}a)
aegre (antl. Esp. nevolonte, malvolonte)
aegrodi (antl. Esp. malsanadi de morbo, morbanti)
aegruma (antl. Esp. malgemuta, malkomforteca)
aeqva (antl. Esp. malsenjusta, pravigita, sankciebla,
fakte justa kaj prava)
aesh, -o (antl. Esp. malbelegajîo, mismalformajîo, misformeco,
+ malpurmalbelajîo, misbufacxajîo, verukacxareco)
aesha {adj. de lo supra:}
(antl. Esp. acxa, misforma, forpuše malbonforma, malplacxega,
+ bufacxa
áeshera (antl. Esp. sole konsista el misformacxajîoj
{"aeshagjoi"}, vd. supre)

aeterna (Esperante ancau: malmomenta, cxiamdaûra,
malpasea)
affirmi (antl. Esp. malnei, jesi)
afyta (G.: pflanzenleer, unbewachsen)
(antl. Esp. senplantara, malplantajîa)
(antl. Esp. mal-fianta, bonkora, malizolig'ema
+ kun bona socialeco, socialema-bona, helpema; malsabotema,
+ estanta bona kunludanto) [Hell.]
agnosta (antl. Esp. malkonata)
aipya (antl. Esp. malkontinua, abruptakruta, apikema,
+ sensava, širrapida, katastrofanta, desupre-suben-falegeme pereiga)
ájola (antl. Esp. ventrapida, malpeze avan-marša,
+ malbremsig'e avancanta, facilpieda; facile stirebla) [Hell.]
alba (antl. Esp. malnigreca, blankajîeta)
alerta (antl. Esp. vekiela, kvazaû alarmita, rapidagema,
+ malpludorme tuj tre ekaktiva)
[Sed: "lerta" -» sollerta [Lat.]; hábila}
aliena (antl. Esp. spirite malsan-funkcia)
alma (antl. Esp. maldamna/bonkora/intime afabla, nutra,
+ bena, refrešiga, reboniga, bonfara)
ambígua (antl. Esp. malunusenca, dusenca)
amygti (antl. Esp. malkaresi, profunde {dis}grati, diskarni)
anamix- (antl. Esp. malord{ig}e miksacxe, perplekskaose,
+ tramiksite)
anau (antl. Esp. malsuben, alten)
anfracta (antl. Esp. malrekta kaj interplekte multekurbanta)
angora (antl. Esp. korpremite malsentima)
angusta (antl. Esp. malvasta)
aniara (antl. Esp. malagrabla-aflikta/-sentakteca,fatala)
animossa (antl. Esp. malamikema)
anssamble (antl. Esp. maldise, malaparte, malseparate, cxiuj komune,
+ cxiuj en kuno)
antidoor [anti'do:rr]
(antl. Esp. sam-retiel{eg}o, veng'a repago/rebato)
antiqva (antl. Esp. ege malnova, malnovtempa)
antisbaeresta (antl. Esp. malavara (en senso positiva),
+ senšpara je rimedoj/monoj)
anxiata (antl. Esp. malkalma, nervozigata)
anxiosa (antl. Esp. tre maltrankvila kaj en zorgo pro)
aperta (antl. Esp. malfermita)
apertur, -o (antl. Esp. malfermajîo)
apica (antl. Esp. malebena kaj preskaû vertikala krutega)
aponío (antl. Esp. maldungiteco, ne-engag'iteco) [Hell.]

{sed: "senlaborecado, senlaborecotempo" --» czomagjo}

apika (antl. Esp. malhorizontalema, preskaû vertikale kruta)
ápista (antl. Esp. totale nefidinda; malhonest{eg}a)
arcaíca (antl. Esp. mal-jîusdata, arkaika)
archaja (antl. Esp. {g'enerale} malnova)
árepo (antl. Esp. malg'usteco, malg'usto-senordo, falseco)
+ {Notu: wronga antl. Esp.: malg'usta}
arga (antl. Esp. malpreta, malpreta pro mallaboro resp.
maldiligenteco)
ari- (antl. Esp. maliomete, tre-tre)
arida (antl. Esp. malakvata kaj senakva, pp. regiono)
arrier (antl. Esp. malantaû)
aspásia (antl. Esp. bonvena, malg'ena)
aspra (antl. Esp. malglata, malebena)
assauli (antl. Esp. malretreti, sturmi)
asta (antl. Esp. malkruda pp. konduto, log'ejo, moroj)
asthena (antl. Esp. malverva, senenergía, malštorma, senfortadeca)
[Hell.]
atrozza (antl. Esp. malrespekta al la vivo, sangveršema, superhorora)
attenui (antl. Esp. malpliigi)
audazza (antl. Esp. maltima, malcindra, malterur{ig}ita)
augosta (antl. Esp. malinfra, malsubalterna, altana)
austera (antl. Esp. malindulgema, morrigora, mal-allasema)
authenta (antl. Esp. nefalsita, g'ustafonta, malfalsa)
avana (antl. Esp. mal-postig'inta, plej-antaûa, malposta)
aveti (antl. Esp. forvaporetig'i malrapide, forspirig'i)
[prarádico Indo-Europésea]

barrieri (antl. Esp. mal-allasi, forte malhelpi, malebligi,
{cp. Lingunae: nevosmojji})
bassa (antl. Esp. malalta)
bassamar (antl. Esp. malfluso)
bássua (antl. Esp. malaltvocxa, basvocxa)
bassuja (f) (antl. Esp. malalta regiono)
bava (antl. Esp. malrapidema, ege malrapidega) [Bulg.]
{sed: antana "bavi"/salivumi -» plunqi}
beúrbea (antl. Esp. malvilag'eca, malkampara)
biaji (antl. Esp. malobservi preskribon aû leg'on)
biga (antl. Esp. malnana, granda kaj forta samtempe,
+ okseca, šrankvira. dikfortega)
blonta ^ (antl. Esp. malafabla, parolanta rekte kaj malelegante, knalmalkaše dirita)
breva (antl. Esp. tekste mallongigita, en mallongversio)
brittla (antl. Esp. malelasta, disrompig'ebla, malelasta)
bulimío (antl. Esp. lupa malsatego)
cachsacqi [ka^h'zàki]
(antl. Esp. rideksplodi, malbremsi disridegon)
caila (antl. Esp. nedifektita, sendifekta, korpe integra,
+ maldisfala, senvunda, savokorpa)
cairo (antl. Esp. rara malfug'o de šanco,
+ plej g'usta momento/tempo por iu entreprenajîo)
callaqi (antl. Esp. malprezenti, forigi, disflankenigi, a. mortigi) [prarádico]
cállina (antl. Esp. malpenoze hejmesenta)
calma (antl. Esp. malnervoza, malvarmsangeca)
calora (antl. Esp. maltepide varmega)
calypti (antl. Esp. malapertigi, malsincere, kašeme nebul{ig}emi,
+ subvualigi, plenvualigi, obskurigi, obskuremi)
calyptema (antl. Esp. malsincera, verokašema)
calva (antl. Esp. senarba, senhara, malarbareca, ne-priarbarigita,
+ malprikreska)
candida (antl. Esp. nenaive malsordida, de koro pura/infane
konfidoplena, malinsida)
canjurmi (antl. Esp. malrapidege/malelancxe fluadi) [prarádico]
carenci (antl. Esp. malhavi)
carinjo (antl. Esp. mal-senkaremo, kor-boneco, amemeco)
catau (antl. Esp. malsupren)
cauvarda (antl. Esp. kruela kaj malkurag'a kaj malhonora)
chalepa (antl. Esp. tren-penoza, malkomforta, maloportuna,
malprogresa, kvazaûštelire malrapidanta, pene limakorampe)
chronodea (antl. Esp. temporaba, tre tempokonsuma, tempomolesta,
+ ege tempobezona, multmalmomenta, agace malrapidacxa, tempospaciga)
cidzann, -o (antl. Esp. malpaco)
cis (antl. Esp. maltrans)
cissa (antl. Esp. maltransa)
clevura (antl. Esp. tre lerta, tre povita, nemalscipova,
+ faksperta plus ruza, manlertega)
closa (antl. Esp. maldista, tute proksima cxe,
+ kvazaû alšlosita al)
cólobi (antl. Esp. stuci, mallongigi brancxojn k.s.) [Hell.]
comlo (antl. Esp. korfavoro, malantipatio por iu, aminklino)
[prarádico]
committi (antl. Esp. malbonajîon elfari, trafari, gravajîon envojigi)
compulsa (antl. Esp. malvolonta, nepre deviga)
congré (antl. Esp. mal-malgraû, tutakonsente kun, ne malpor)
contumazza (antl. Esp. malsekvema, malpagema, tarde pagema,
+ malobeemega)
copuli (antl. Esp. maldisi, maldisig'i, maldismembri)
coram (antl. Esp. malretenite de cxies okuloj,
+ publike aperte antaû)
crossfragmo (antl. Esp. malapertiga glacia barajîo{peco}, glaciplato)
cruca (antl. Esp. malrekta, kurbovoja)
crun, -o (antl. Esp. malfontano, postputa/postfonta rivereteto)
{notu: antana "rivereto" -» rojo}
crypta (antl. Esp. profunde kašita, malpublika)
cryz, -o (antl. Esp. glacia malvarmego, frosto)
culbuti (antl. Esp. transkapig'i, malresti en glata veturado)
cunctari (antl. Esp. malprompti, prokrastemadi, maldecidemi)
curta (antl. Esp. mallonga)
czipa (antl. Esp. cxifone malmultekosta)
czomagjo (antl. Esp. mallaborado devigata/longtempa)
debacl (antl. Esp. malvenkego)
débila (antl. Esp. malstabila, malfortika, malrobusta)
defaeti (antl. Esp. malvenkigi)
defaetiscso (antl. Esp. malvenkig'o, g'enerale)
defici (antl. Esp. malfunkcii)
degeli (antl. Esp. malfrostig'i, malglaciig'i)
degressi (antl. Esp. malprogresi, retroevolui)
dejleo (antl. Esp. malfrua posttagmezo)
denna (antl. Esp. maldika)
deprimita (antl. Esp. malfiera, malgaja)
deprivi (antl. Esp. malhavigi, senigi je)
derangji (antl. Esp. malarang'i)
dérouti (antl. Esp. malg'uste marši /iri /funkcii, dekursig'i,
+ perdi la g'ustan vojdirekton)
dersi (antl. Esp. maltime ekagi riskoprene,
+ ekriskegi multon konfidante en sia povo)
des-/dess- (antl. Esp. malige, senige)
descaro (antl. Esp. malkaremo, senkareco, malamemeco,
+ ago senkarama)
descendi (antl. Esp. malascendi)
descogni (antl. Esp. malkoni, tute miskoni ignoreme/intence)
desfunccioni (antl. Esp. malfunkciigi)
desjeguni (antl. Esp. reekmalfasti post ellaso de kelkaj mang'otempoj)
desgrázio (antl. Esp. malbonšanco, hontinduligo)
despecto (antl. Esp. malrespekto plus malestimo)
despecti (antl. Esp. malhonori, fi-malestimadi, malrespekti)
dessavui (antl. Esp. malkonfesi iun koni, fornei la priscion
+ au konon de, malrekoni, publikašajne sensciigi sin pri, rifuzi rekoni)
desperada (antl. Esp. malespera)
dessarmi (antl. Esp. malarmi)
dessarmái (antl. Esp. malarmi sin, montri sian malarmig'on)
dessarmamento (antl. Esp. malarmado)
dessapointo (antl. Esp. malsong'ig'o, seniluziig'o, disrevig'o)
dessidi (antl. Esp. malsidigi, elseg'igi eljîete resp. disturbante, ekmalkvietige finigi ies sidadon)
destructi (antl. Esp. malkonstrui)
detecti (antl. Esp. malkovri ne-tuj-videblajîon, krimon ktp.,
+ malsekretigi je ebligo de persekuto)
detrimento (antl. Esp. malavantag'o)
diacopti (antl. Esp. malšalti)
diatribi (antl. Esp. malinerti, mal-senagi, okupig'i pri,
+ tempon pasigi farante laboron/ekzercante ion)
diatribyni (antl. Esp. okupi iun pri io/per iu laboro)
differenta (antl. Esp. malegala)
diffícila (antl. Esp. malfacila)
discordo (antl. Esp. malkonkordo)
discovri (antl. Esp. malkovri)
disdegno (antl. Esp. malestimo malšate, dealte indignanta)
disgusto (antl. Esp. šokiteca malšato malestimega)
dislaiqi (antl. Esp. malšati)
disloca (antl. Esp. tre malapuda)
disloqe de (antl. Esp. malapud)
dismissi (antl. Esp. maldungi)
dismuna (antl. Esp. malkuna, malkomuna, disa, unuopeca)
dispara (antl. Esp. malsama)
dissamiqi (antl. Esp. malamikig'i)
dissastr (antl. Esp. malfortunego katastrofa)
dissento (antl. Esp. malkonsento)
dissipa (antl. Esp. malšparema)
dissonanza (f) [dis-so'nanszha:]
(antl. Esp. missono, malbonsonanteco)
dissordo (antl. Esp. malordo)
dista (antl. Esp. malapuda)
disvasti (antl. Esp. malšparacxi senpripense)
dompa (antl. Esp. malakra)
drola (antl. Esp. komikajîa, komikema, spritridiga)
dropi (antl. Esp. malreteni supre, lasi fali)
duerta (antl. Esp. kotece malpura, malpurigita, kotešmirita)
dulczura (antl. Esp. milda-kvieta, malperfortema kiel šafido)
duli (antl. Esp. malribeli, sklave malkontraûi,
+ elporti sian sorton, peze porti eltenante malg'ojan
+ au {kvazaû}sklavan sorton)
dura (antl. Esp. malmola)
duradora (antl. Esp. malmola/neputrig'ema tenata, konservebla,
+ firma tenadebla)
dyscola (antl. Esp. malkontenta, mismalplezurigita)
dyscompreni (antl. Esp. kompreni nur malfacile, tiel miskompreni)
dysconsilizza (f) --- (antl. Esp. malprudentajîo, azenajjo)
dyscontenta (antl. Esp. tute malkontega)
dysdaemonío (antl. Esp. malfelicxego/malsavo, malbono, alpereig'o)
dysfida (antl. Esp. malcedema, obstinega, kontraûstarema)
dysgentana (antl. Esp. malnobla-malmorala, fia, senhonta, friponeca,
+ cinikajîa)
dysgrea (antl. Esp. mis-/malplezurigata, mishumora, malinklina)
dys-hélia (antl. Esp. nehonesta, malpureca, fimalklara)
dys-humora (antl. Esp. {fi}malbonhumora)
dysidsi (antl. Esp. malfiksig'i, deig'i)
dysmana (antl. Esp. mal-bonvena, malbonhumoriga/malagrabla)
dysmena (antl. Esp. malamike erargvida, intence miskonduka)
dyspetul (antl. Esp. {g'enerala} malamiko)
dysidemocara (antl. Esp. komplete malkonita
+ kaj tial dangjere trovata, nome malfamiliarega, senhejmeca,
+ malhejmeca, egule / bestege terura, malbonema-monstrosa)

dysthym, -o (antl. Esp. senverva malgajo/malbonhumoreco,
+ senkurag'eco)
dys-zafa (antl. Esp. nepura, malpura)
dzerma (antl. Esp. malfrosta, malglacia, varma)

eclipi (antl. Esp. malpraezentig'i, forfali, malplu-enesti)
efemera (antl. Esp. maldaûra)
enorma (antl. Esp. malnorma en grando, supermezura)
epicurea (antl. Esp. malaustere g'is dibocxeme ne malšparanta
+ je mang'ado kaj g'uado, vivog'oja)
espissa (antl. Esp. malbone manipulebla pro grandamplekso
/longoj /neteneblo; pezeca, plumpa)
estupri (antl. Esp. malvirgigi knabinegon /junulinon /fraûlinon)
euaetha (antl. Esp. gemuta, malg'eniteca, spirite komforta,
+ hejmsenta, bonhejmig'a, komfortema)
eufonío (antl. Esp. maldissonanco, belsoneco)
euqyla (antl. Esp. guste malfada, saleta, viandece bongusta /tiel bonspicita)
evanui (antl. Esp. disfadig'i, disvanig'i,
+ kvazaû disvapore alneniig'i / for-malaperi, for-mallokig'i)
exagjeri (antl. Esp. troige malprecizi, troigi)
excellenta (antl. Esp. mal-mezbona, malmediokra, superbona)
excludi (antl. Esp. malinkludi)
exhausta (antl. Esp. malenergiita, tute elcxerpita,
+ duone jam malviva pro lacegigintaj superstrecxoj)
explicite (antl. Esp. malimplicite)
extenssi (antl. Esp. malfaldi)
exuti (antl. Esp. malvesti)

faebla (antl. Esp. malforta)
fada (antl. Esp. malfortig'a en gusto au sono)
faeíl (antl. Esp. malsukceso)
falazza (antl. Esp. serpenteske ve-ruza
+ kaj trompegante malsincera, venene pseudoamika)
falsa (antl. Esp. malaûtenta, malvera, trompe malg'usta)
falsi (antl. Esp. meti erarigajn, malverajn postsignojn)
falsifi (antl. Esp. fabriki trompe malg'ustajn dokumentojn)
fambra (antl. Esp. malsateta)
farniento (antl. Esp. dolcxa neniofaro, mallaborado)
fasti (antl. Esp. malhalte/malmezure superrapidi)
{notu: antana "fasti" Germanésea -» nedi}
faula (antl. Esp. maltaûga)
faupash (antl. Esp. plej maloportuna tempopunkto, misfaro)
fausta (antl. Esp. felicxopromesa, malsinistra, multepromesa,
+ malfatala)
fedzonni [fe'dhsòni] (antl. Esp. mal-belpensi, envii;
+ maldonemi, envieme resp. fiavaracxi je; malvolonte priagi,
+ fari tre reluktante, tre malvolonte resp.
+ kontraûvolade fari au prisuferi) [Hell.: fthonéjn]
fergo (antl. Esp. ekkolera malfavoro/malgraco pro gravaj kaûzoj,
+ incitig'o pri iu)
féria (f) (antl. Esp. ferio, mallabortago, ripozotago)
fériai (f) (antl. Esp. ferioj)
ferocza (antl. Esp. malcivila, nesinbrida)
fetor (antl. Esp. malbonodorego)
fiasqi (antl. Esp. kolapsi tutalinie, malsukcesegi)
fidial (antl. Esp. malpasimismo, optimisma sinteno
+ fidante en propran entrepren{em}on ktp.)
filuto (antl. Esp. malg'entilhomo, malhonestulo granda)
fínoma (antl. Esp. malkruda, fajna) [Hung.]
{notu: antana "fi-" -» feu- [fo/:]}
folla (antl. Esp. malraciena, frenezeta)
fondal (antl. Esp. malantaûo de bildo ktp., antl. "fono")
frágila (antl. Esp. malstabila-nefortika, rompig'ema)
franca (antl. Esp. malbarita, malbara, de libera pasvojo)
frettola (antl. Esp. nervoze malstarema, manie rapidega,
+ kvazaû cxasata de furioj)
fridda (antl. Esp. malvarma)
frigida (antl. Esp. sekse malvarma)
frisca (antl. Esp. freše malvarmeta, suficxe malvarmeta)
friscuri (antl. Esp. maldece tropostuli de iu,
+ maldece/malprave superpretendi)
frólica (antl. Esp. malbridate brugaja, (sangvin)temperamente
+ brug'oja kun ioma facilanimo)
frustra (antl. Esp. vansenta pro cxiamaj malsukcesig'oj)
fuón (antl. Esp. maltristajîo, ekg'ojajîo)
fuore (antl. Esp. malcxerestante en domo, eksterporde,
+ eksterurbe, eksterdome en la libera naturo)

gaana [’ga:nà] (antl. Esp. mense rigida kaj malfleksema,
+ tankeske malinfluebla, tankira) [prarádico]
galba (antl. Esp. malangulara) [PIV]
galaen, -a (f) (antl. Esp. malštormo, venthaltego) [Hell.]
galaeni (antl. Esp. tute malturbulenti, maltumulti)
galucco (antl. Esp. neatendita malpereo, ne-elspektita felicxo)
[prarádico]
ganeni (antl. Esp. mal-pikmang'i, malmang'eti, mang'egi)
[prarádico]

garoboi (antl. Esp. malpublikaj/malhonestaj mahhinacioj,
+ negocoj pleje mallume krimaj/krimegaj) [prarádico]
gelidsi (antl. Esp. mallikvig'i, solidig'i)
gjenerosa (antl. Esp. malekonomece donacema,
+ malegoíste helpema; malavara, malsevera, malpedanta; nemankoporta)
gjenuina (antl. Esp. malsenvera, malfalsa, tute ver-vera)
gnivi (antl. Esp. malkomponig'i, forputri)
gogoni (antl. Esp. mal-preignori, nerefuzi sian antausciablon,
malklare antausupozi) [prarádico]
gracea (antl. Esp. malplumpa, malbastoneca, gracia, cxarma)
gratuita (antl. Esp. malkost{ant}a, senkosta)
guaila (antl. Esp. malhonestema, trukozema, embuskema,
+ maveruza, trompoza)

hábila (antl. Esp. bone manipulebla, belmanebla, lerte komfortiga,
+ adaptig'a, lokokonvena, menag'ebla, ne maloportuna,
+ akreg'usta, g'ustefaranta, malplumpa)
{Sed: "lerta" -» sollerta [Lat.]}
haeri (antl. Esp. malmarši, malavanci, esti blokata,
+ malprogresi)
haessa (f) (antl. Esp. misera malvenko, sufero de humiligo)
hálaca (antl. Esp. malkompakta, malfiksa)
hamartani (antl. Esp. maltrafi)
hati (antl. Esp. maladori)
hearisi (antl. Esp. per rotaroj de soldatoj, bandoj ktp. malkonstrui/detruade malkulturi regionon)
hesya (antl. Esp. malagitita, seneksciteca, senemocia,
+ kontenteca, seng'ena, libermova, malperturbita, bonvolema,
+ neûtralema, anime trankvila, piane konduta, facile pacigata)
[Hell.]
hicca (antl. Esp. sensolva, nesolvebla, malrezultata,
malfacilega)
hida (antl. Esp. ege malbelaspektacxa)
hindagummi (antl. Esp. forscrapi per gumo/malskribi ion)
histaesi (antl. Esp. remalrapidigi, subbremsi, malantaûigi,
+ malprogresigi, malakceli)
holona (antl. Esp. malparta, la totalon ampleksanta)
huluqir (antl. Esp. mallongiga travojo reduktanta veturadon)
[prarádico]
humida (malseketa)
hypér- (antl. Esp. trofarada, malcxesi supermezure)
hypérballa (antl. Esp. malmodera)
hypo- (antl. Esp. malsuficxe, subnutrite)
hyphinidsi-si (antl. Esp. {ek}malklopodi, ekcedi,
+ malesperi pri ankoraûa sukceso)

icoonuma [iko:'numà]
(antl. Esp. malbrue sinkoncentra, pripensema; pripensiga, meditiga)
ídzela ['i:dhselà] (antl. Esp. mal-subšarg'a, ne{pri}šarg'ita,
+ nešarg'ata, malpezigita, malpezigata, nepezigita,
+ libera de suršarg'{eg}o, malšarg'ita)

{Notu: rada = g'ojanta pro eklibero, malkuna, malkonektita, malligita}

ifexa (antl. Esp. malfora-sekvanta, neksta) [Hell.]
igni (antl. Esp. ekfajrigi, incendiigi, ekmalestingi)
imbézila (antl. Esp. malmensa, sencerba)
imaginara (antl. Esp. malrealajja)
impedi (antl. Esp. malhelpi)
infama (antl. Esp. fi-malglora)
infamío (antl. Esp. fi-malgloro)
ínfera (antl. Esp. malsupra, malaltranga, subnivela)
inferiora (antl. Esp. pli malsupra)
{n.b.: infern,-o = antane: „infero“}
infesti (antl. Esp. malsekurigi, invade malstabiligi/rabadegi)
ingjenía (antl. Esp. mal-betonkape inventema, spirithava)
inhibi (antl. Esp. malallasi; interdikti al si/subpremi emon)
inmediata (antl. Esp. malcxirkaûira, senpera; tuja)
innocento (antl. Esp. malkulpulo, senkulpa ulo)
insicita (antl. Esp. malver-trunkida, malproprag'erma)
irracionala (antl. Esp. malracia, malracionala)
irreala (antl. Esp. malreala)

jumailana (antl. Esp. malprudenta, facilanima)

labila (antl. Esp. malstabila, malekvilibra)
lacl (antl. Esp. fiera malpenshomo, stultohomo stilzema)
laess (antl. Esp. malpli)
langvora (antl. Esp. malvigleca, senforta, malstrecxig'ema
/ malema al ekzercig'o, malaûstera)
lanta (antl. Esp. malrapida)
lasciva (antl. Esp. malcxaste malaûstera)
láxua (antl. Esp. malsevera/malrigora, neniel severa)
lejjera (antl. Esp. malpeza)
lenisa (antl. Esp. remalpeziga-refaciliga, malangoriga,
+ mildiga, senstresiga, kor-releva, sendeprimiga)
liva (antl. Esp. maldekstra)
lenisa (antl. Esp. grande faciliga, maldoloriga)
lilliputa (antl. Esp. malgranduleta)
linguri (antl. Esp. mallabor{em}e kaj sencele cxirkaûiradi
/ cxirkaûesti, malrapideme sencele promeni/vagacxi,
+ traperdegi tempon en neniofaro au misago, malrapidumi)
lissa (antl. Esp. malkruda/malgrata en surfaco)
locuno (antl. Esp. mankloko, malplenloketo) [prarádico]
lontana (antl. Esp. malproksima)
losha (antl. Esp. malbona) [prarádico]
lulua (antl. Esp. šancelanima, malkonstantema)
[prarádico]
lurda (antl. Esp. treege peza, plumppeza, preskaû ne manevrebla [Hisp.: lerdo; Fr. lourde]
magra (antl. Esp. malgrasa)
malada (antl. Esp. malsana)
maledici (antl. Esp. vortricxe malbenadegi)
malefici (antl. Esp. malbonajîofar{em}i, krimafari)
malizza (antl. Esp. fi-malbonfarema, malica)
maligna (antl. Esp. malbenigna, malbenata)
mava (antl. Esp. malbonema, malpia)
mediocra (antl. Esp. malprimusa, duonbona)
meud(e)- [’moed-] [prarádico Indo-Europésea]
(antl. Esp. malsekacxa, šlima, malkomponajîa, putra)
micra (antl. Esp. malmakrokosma)
mincsa (antl. Esp. platmaldika)
minim (antl. Esp. plej malmulte, malplej)
minjona (antl. Esp. kortuše malgranda, amtuše malgranda kaj beleta)
minora (antl. Esp. malpli granda, pli malgrand{ig}a)
mixellana (antl. Esp. mal-unuspeca, maltede varia, bunte miksita,
+ bunta-diversa)
moarna (antl. Esp. malfreša, velka) [Sanscr.]
mocha (antl. Esp. malseka)
molesta (antl. Esp. malagrabla, g'ena, tedacxa)
morati (antl. Esp. mal-forvojag'i, restadi,
+ havi interrompon pli longan)
morba (antl. Esp. malsanegada)
morgu- (antl. Esp. mallume/senlume, nigre malheladi)
[rádico Indo-Eur.]
morna (antl. Esp. malg'oja) [prarádico I-E-a]
morosa (antl. Esp. malbon-mishumora, malgaja)
moshenn, -o (antl. Esp. malverema/falsema malhonestajîo)
mualacorna (antl. Esp. malang'eleca, diableca, fimalbonvola)
muala-meri (antl. Esp. malsekvi, rezistemi)
mualastrecza (antl. Esp. reluktema, malobeemega)
mual(a)tena (antl. Esp. malsubordig'ema, kontraûstarema, ribelema)
mualtraeti (antl. Esp. malbontraktacxi, fi-mistrakti turmente)
mualavola (antl. Esp. malbonintenca)
mudzo (antl. Esp. malpremo pro glata preterfluado repida)
mustella (antl. Esp. malbradipa)
myrmeca (antl. Esp. ege malpigra, formikare laboradoza,
+ senlace laboranta)

naepjacha [næp'ja^hà]
(antl. Esp. malplenkreskula/maladolta, infanece ludema)
naesi (antl. Esp. malperei, transvivi, elveni viva)
nagi (antl. Esp. malbontrovante kritikacxi) [prarádico]
nana (antl. Esp. malgiganta)
nanisha (antl. Esp. malgravajîa, malvalora) [Jap.; prarádico]
nao (antl. Esp. kadravajîo)
naígi (antl. Esp. kadravigi, malvivigi, mortigacxi)
nauaca (antl. Esp. malvideble apudesta)
nefa (antl. Esp. malpermesita, alte tabua, ruiniga,
+ profunde pekoza, ruinozema)
negi (antl. Esp. maljesi)
nejco (antl. Esp. plendokverelemacxo, malpacado)
neshtasta (antl. Esp. malfelicxa)
neterpa (antl. Esp. malpacienc{em}a)
nevosmojji (antl. Esp. malebligi)
nie- (antl. Esp. valen/malalte(n), malsupro)
[prarádico Indo-Europésea]
nisi (antl. Esp. mallasi pason, {sin} kontraûpuš{eg}i al)
nozza (antl. Esp. malutila)
nocsgaja (antl. Esp. g'oje malutiligema, malice g'oja,
+ gaja pri alies afliktig'o resp. damag'iteco)
non-obstare (antl. Esp. malnul-tamen / nuldes-tamen, malgraû cxio)
notora (antl. Esp. sencxesa, ripetema, cxiekonata, evidentula)

objjeti (antl. Esp. kontraûdiri, malkonsenton diri
+ kontraûargumenti)
obscaena [ob'stsænà] (antl. Esp. malbonmora pro necxastemo, senhonta)
obscura (antl. Esp. malhela {g'enerale})
obstrui (antl. Esp. obstrukci, malkunhelpi, tutbari, kontraûštopi,
+ kontraûlabori, malbonfari je malatingigo de ajna progreso,
+ malhelpadi)
obtusa [ob'tu:zà] (antl. Esp. malintensa, malakra en sono,
+ malakuta)
ódia (antl. Esp. malamata)
odsa [òd$a] (antl. Esp. ekmalfreša, malfrešig'inta)
oddfello (antl. Esp. malšikulo, propraplanulo, apartulo)
oigni (antl. Esp. malfermi)
oignita (antl. Esp. malfermita
olda (antl. Esp. maljuna)
ogra (antl. Esp. malang'ela)
omrasi (antl. Esp. malami)
opponi (antl. Esp. malpori, malfavori, tre kontraûi)
oppressi (antl. Esp. subpremi, malliberigadi)
ospusqi (antl. Esp. mallevi, senki)
oxyvocza (antl. Esp. malpepokanta)

páchya (antl. Esp. malminca, maldina, malbastona, dika, rondkorpa,
+ fortetavola, barelig'a)
panurga (antl. Esp. kašeme kai inside ruzeganta,
+ nerimarkeble deprofunde malica, malsincera)
parau (antl. Esp. malrekte, flankvoje)
parathyma (antl. Esp. malsag'a, malraciema)
parcimona (antl. Esp. multšparegema, tute maldonacema, avarega)
parva (antl. Esp. malmultekosta, malkara)
passea (antl. Esp. maldaûra, preterir{int}a {jam})
paulai (antl. Esp. malmultaj)
paupera (antl. Esp. malricxa)
peculiara (antl. Esp. malordinara/kurioza,
malg'enerala/strangeta, unika-mirinda)
pejna (antl. Esp. malsata)
pejjori (antl. Esp. plimalbonigi)
pelmelo (antl. Esp. dismiksita malordego)
penurío (antl. Esp. prema malabund{eg}o)
peqena (antl. Esp. malgranda)
perinanizo [per-ina’niszhò] (antl. Esp. individua malsatmorto)
permeabla (antl. Esp. malbaranta trapason/tramigron, tralasiva)
permissiva (antl. Esp. malsevera)
per-qessi (antl. Esp. kontraûdeve malsekvi, tute malcxeesti iun rendevuon/planitan renkontig'ejon, preterlasi,ellasi,neglekti,
+ ne atenti iun daton de respondo /konveno /pago,
+ ne atenti plenumon de iu devo,
+ malgrau invito ne viziti kunvenejon pro neglekto)
[Lat.: (per-)cessare, praetermittere, amittere, deesse]
pertamáa (antl. Esp. plenmalluma, megakrepuska)
pervetra (antl. Esp. tre malnova, tre multjara, treege longtempa)
piana (antl. Esp. duonvocxa, sinreteneme mallaûta)
píccole (antl. Esp. malamase, mal-are, iomete)
pigra (antl. Esp. maldiligenta)
pimpa (antl. Esp. kokete g'is malprude seksalloga)
piti (antl. Esp. mallevig'i)
plumpa (antl. Esp. maleleganta, malšika, sentakta)
pólemo (antl. Esp. malamiko milita)
pollui (antl. Esp. venene malpurigacxi la cxirkaûmedion)
poltrona (antl. Esp. malkurag'a)
porna (antl. Esp. malcxasta)
prana (antl. Esp. malkruda, malsevera, milda)
procul (antl. Esp. de vaste for, de malproksime)
prohibi (antl. Esp. malpermesi)
povra (antl. Esp. bedaûrinda, malfelicx-sorta, malfortunata)
prae (antl. Esp. {tempe} malposte)
praepostra (antl. Esp. malmensa, nulmensa, kontraûsenca
/sensencega, sence inversita, idiotega)
preqaera (antl. Esp. malcerteca-fatala, dilema, mismalšanca)
prisón (antl. Esp. malliberejo)
prizinda [pri'szhindà] (antl. Esp. inda {por fari}, malstrasa,
+ valoranta)
procazza (antl. Esp. maldiskreta, sintrudema, sekstruda)
prodígua (antl. Esp. senšpara, malavara)
profusa (antl. Esp. malmodera, furiozanta)
prohibi (antl. Esp. malpermesi)
promulgi (antl. Esp. malprivatigadi, diskonigadi)
prorogo (antl. Esp. tre malgranda prokrasto)
proteua (antl. Esp. ventanima, malkonstant{em}a, šang'ig'ema,
+ sintransformema)
prouna (antl. Esp. malrezista je, akceptema por,
+ inklina al infektig'o, malsanig'ema de)
pseuda (antl. Esp. malvera-šajnigita, šajnvera)
psila (antl. Esp. malvila, senhara, malplenmana, senpluma)
psygi (antl. Esp. malvarmumi)
ptitío (antl. Esp. malgranda infano, infaneto)
pupaea (antl. Esp. ampupe malgranda)
pycna (antl. Esp. malperdula, sukcesemula,
+ kapabla-lerta kaj dense plus absolute sukcese labora)
qessi (antl.: Esp. atendigi je si, malakurati, prokrasti pagadon)
qiaera (f) (antl. Esp. malsavo, g'ispereig'o, diino del morto)
qjan, -o (antl. Esp. malforta helblulumo, astra lumo)
[prarádico]

rada (antl. Esp. malkuna, ekdisa, eklibera, malkatenata,
+ ekfacila, liberog'oja)
rancuora (antl. Esp. obstina malpardonemo, vengjema resento)
rara (antl. Esp. malofta)
rasviti [raz'vi:ti] (antl. Esp. malfaldi, malvolvi)
rausi (antl. Esp. malindiferentigi, maldormigi, elvekumi,
+ vekante levig'igi)
rébachi (antl. Esp. malperdi profiton,
+ eltiri netan profiton nemalgrandan sen peno au dang'ero)
recente (antl. Esp. antaûnelonge, ankoraû malpasinte/jîuse,
+ malpasintece)
recusi (antl. Esp. malakcepti)
regressi (antl. Esp. malprogresi)
regretti (antl. Esp.{bedaûre} senti la malcxeeston/mankon de)
relaexi (antl. Esp. malstrecxig'i, malfiksigi sin, ekripozi)
relanti (antl. Esp. malhelpi, malakceli, bremsošu{um}i,
+ remalrapidigi)
{vd. ancau: histaesi}
relevanta (antl. Esp. ne-malsignifa, relevig'e grava,
+ konsiderindega, problemon relevadanta)
reluctenta (antl. Esp. ribeleme kontraûema, ne-submetig'ema,
+ malvolema kontraû, kontraûrezistanta)
remanei (antl. Esp. malforiri, resti cxeloke, malcedi)
remota (antl. Esp. malproksime malantaue situanta)
renitenta (antl. Esp. malhumila, reprotestema)
reprimando (antl. Esp. gravega mallaudo-notajîo)
repudi (antl. Esp. sename / je-sekse malšati kaj forpuši)
retarda (antl. Esp. temporaba, prokrastanta, nur iom-post-ioma)
revelaci (antl. Esp. malkashi)
rieda (antl. Esp. maldensa)
rinni (antl. Esp. malabunde flueti, malriveri)
ripva (antl. Esp. malmild-klina, fal-klina, kruta)
riussi (antl. Esp. malfiaski, grande sukcesadi, travenkadi)
robusta (antl. Esp. maldebila, malkolapsa,
+ korpe/statike pronature fortega)
ruda (antl. Esp. malg'entila)
rura (antl. Esp. malurba)
rypila (antl. Esp. malpura, malflegita)

saalaso (antl. Esp. malsoleco, sociemo)
saalásea [sa:'laseà] (antl. Esp. malsoleca)
sabir, -o (antl. Esp. malhomogena mikslingvajîo
+ acximpresa el rompopecoj el diversaj idiomoj sen kohereco
+ kaj sen gramatiko)
sacrala (antl. Esp. malprofana)
sagittumi (antl. Esp. malhalte kurrapidi kiel sago fluganta)
saloppa (antl. Esp. malflegita-leg'era, malsubpremata-neglektanta)
salubra (antl. Esp. malnoca, malpernicioza, tre saniga)
sanguena (antl. Esp. malletargia/ malflegma)
sbaeresti (antl. Esp. špari, maldisdoni sed reteni konservante)
sbaerestidla (antl. Esp. malabunda, intense prišparata)
scaja (antl. Esp. maloportun{eg}a, kontraûemeca,
+ sub/de kontraûa vent{ar}o) [Hell.]
scarpea (antl. Esp. falebena, deklivega, ekkrutemig'a suben,
+ g'isfalinduce malascenda {pp. tereno})
scarza ['skarszhà] (antl. Esp. malabunda)
scoldi (antl. Esp. malaprobi)
scucza ['skut$à] [Bulg.]
(antl. Esp. malema, interesig'anta al nenio, sen impeto,
+ neniofarema, "nulboka", flegmacxa)
sei (antl. Esp. malteni, malreteni, laskuri, dislasi, malpreni, rezigni) [prarádico]
senila (antl. Esp. maljunag'e kaduka)
shola (antl. Esp. malprofunda)
silaca (antl. Esp. mallerta/maldekstramanema)
[prarádico]
singulara (antl. Esp. malplurala, unufoja)
sinistra (antl. Esp. malfelicxon kaj malsavon alportanta)
sinua (antl. Esp. malrekta-rekurbig'ada, ondema, serpentanta)
sishna (antl. Esp. maldika-malgrasa kaj etstatura) [Prahell.]
slaba (antl. Esp. malfreša-senforta, facile lacigata,
+ senbrila, nebrila, jam senfortig'inta)
smuve (antl. Esp. malrajpe, senfrote, sen pintig'oj)
[prarádico]
smuvigi (antl. Esp. maleksciti, trankviligi mildante, persvade)
{ Notu bone:
elhinisci, vershidsi al; instigi, inciti, commovi, irriti, ecmovi
(G.:. sich ergießen, verströmen; anspornen, veranlassen, aufreizen,
+ aufputschen, erregen).
Male al:
cessgutti, cessaqvi, swinti, secqidsi; galaeni; sordini,
+ códeyni, efdissoni, esmorzi; attenui, qvietigi, pranigi,
+ senfunccionigi, mallaborigi, catapaui, pausigi, (cata)pacigi,
+ sensuciyni
(G.: versiegen, versickern, vertrocknen; (Winde:) sich legen,
+ zur Ruhe kommen, Windstille eintreten; dämpfen,
ausklingen lassen, verklingen; beruhigen, abklingen lassen;
+ ruhig stellen/setzen, mildern, stillegen, arbeislos machen,
+ besänftigen, Pause einlegen, befriedigen, stillen,
+ die Sorgen nehmen) }
softa (antl. Esp. malataka, molvocxa, dolcxevocxa)
sollerta (antl. Esp. lerta, malplumpmaniera, malstulta,
+ kun plena arto profesia, bonreagoprompta)
sombra (antl. Esp. malluma, malhelega)
sordida (antl. Esp. malpureca)
sordini (antl. Esp. malfortigi/malakutigi/dampi la vocxon
sonon/tonon ktp.)
sormo (antl. Esp. interna impulso impeta, malpacienco,
+ premstrebo)
spániau (antl. Esp. malofte)
spanioda (antl. Esp. malofta, malfrekventa)
spesha (antl. Esp. malkviete rapid{em}a, maltardema, hasta)
spudi (antl. Esp. malpostresti, plirapidigi sin,
+ laboreme-fervore praktiki|movigi) [Hell.]
spurca (antl. Esp. maldec{eg}a, obscen(acx)a, senhontega,
+ fisordida)
stacienta (antl. Esp. malmovig'a)
staeri (antl. Esp. malplacxe rimarkeblig'i; fiksrigardi,
+ globokuli al)
stagni (antl. Esp. malflui)
starvi (antl. Esp. amase malsatmortacxi)
stena (antl. Esp. malspaca, platmalvasta)
stera (antl. Esp. malceda, malindulga, malmolkora, senkompata)
stinqi (antl. Esp. malbonodori)
stírnima (antl. Esp. spirite malvasta, malaltfrunta, de stena frunto)
strangja (antl. Esp. malnormala, stranga)
stretta (antl. Esp. mallargha)
stricta (antl. Esp. malvasta)
stúpida (antl. Esp. malsag'ega, malinteligenta)
stupi (antl. Esp. malmole falacxegi, falegi)
stupor (antl. Esp. malsenso, sens-obtuzeco)
suava (antl. Esp. malabrupta)
subalterna (antl. Esp. malmemstarema, subig'ema)
succumbi (antl. Esp. malvenki)
succinqita (antl. Esp. malabunda, malabundigita)
summala (antl. Esp. cxefa, malminime grava, mallasta)
summitti (antl. Esp. {al}malaltigi g'is, plisubenigi)
superfeta (antl. Esp. malnecesa, superflu{ent}a)
supla (antl. Esp. malrigida, malstrecza)
suspenso [sus'pænzò] (antl. Esp. maltedo, strecz-atentigig'o,
+ rakonta tensio)
swaga (antl. Esp. malfiksa pendanta kaj peza, malpreciza)
swarma (antl. Esp. malunuopa, multnombrega, amas-mova)

táchya (antl. Esp. malvideble rapidegega,
+ sageto-/kuglo-/fulmrapida)
tácito (antl. Esp. malparolemulo, silentemulo/-ulino,
+ prisilentulo/-ulino {malgrau povunta eldiri multegravon})
tácita (antl. Esp. estanta malparol{em}a, prisilenteganta)
táeperi (antl. Esp. alpintig'i, maldikig'i gjispinta,
+ finkojnig'i, diminuig'i en larghoj)
tamaò (antl. Esp. duonmalhelo, duonlumo) [prarádico]
taola ['tå:là] (antl. Esp. maletula, malnana, altstatura)
taracha (antl. Esp. malkvieta, senripoza)
taratti (antl. Esp. malpaci, pelmeligi, diskirlacxi, ribeligi,
+ ekscitardi, ^haosigi, murdinciti)
tarda (antl. Esp. malfrua)
tarpi (antl. Esp. malprosperi, mankege malhavadi)
tasala (antl. Esp. sovag'e amorema, amofola, libidega,
+ seksavidega, freneza pro amo,
+ malkapabla, ankoraû povi reteni sian amor-impulson)
taun (antl. Esp. vere malgranda urbo, urbeto, eturbo) [A.]
telea (antl. Esp. malproksimega en nepluvideblo)
temera (antl. Esp. senpripensa, nesingarda, nepripensita,
+ malpripensa, malprudenta, senkapuma)
temerara (antl. Esp. mal{sin}retena en superkurag'o,
+ superriskema, malracie riskemega, dang'er-ama)
temporara (antl. Esp. nur malofte/mallonge daûra|okaza)
tenazza (antl. Esp. kuntenega kaj tial malfacile mang'ebla,
malfacile prilaborebla/digestebla; malfebla, rezistanta)
ténebro (antl. Esp. mallumajîo)
tenera (antl. Esp. malkruda en gusto/amo, delikata)
tépida (antl. Esp. duonmalvarma, duonvarmeta)
termini (antl. Esp. maldaûrigi, prifin{ig}i ion)
térmua (antl. Esp. limtempita, malaeterna, maldaûra)

{sed: (fak)termino -» termén,termeno;
unde: termenología (f)}

thério (antl. Esp. bestego malpaca, maldoma bestegacxo,
+ šoka prabesto)
thrausta (antl. Esp. malintegra, tut-rompita, maltutsana, kaputa)
ticha (antl. Esp. mallaûta)
tilti (antl. Esp. ekmalsupren transklini al ekfaligo)
{Sed: transdeklivi g'is ekfalig'o
{maltransitive}: -» clonici}
tímida (antl. Esp. malkurag'ema, malmemstara, fug'ema, timida)
tingli (antl. Esp. malforte pripiketi la haûton)
trejssi (antl. Esp. malcxesi spuron sekvi)
tremenda (antl. Esp. malrestrikte forta / largha /
+ granda, eksterordinare forta\intensa\tremiga)
trepidi (antl. Esp. maltrankviligite tremetadi,
+ tremi laû etaj adaj skuoj, ankaû sub senspiriga strecxiteco)
trevoga (antl. Esp. maltrankvila)
trista (antl. Esp. malgaja, senkonsola)
trola (antl. Esp. malserioza)
trubla (antl. Esp. malklara)
turbula (antl. Esp. mallaminara)
turga (antl. Esp. malatonia, strecxita)
turgora (antl. Esp. malsupla sed strecxpufa, švelstrecxita)
turpa (antl. Esp. malbela)
udda (antl. Esp. malpara)
umerti (antl. Esp. maldiri, prefere morti ol eldiri)
uvri (antl. Esp. malfermi solene)
vaca (antl. Esp. malplena)
vacanta (antl. Esp. malplena staranta, neprilog'ata,
+ mankanta de oficanto)
vagabondo (antl. Esp. maldomicila neloksidulo erar-vagema)
vajali (antl. Esp. esti en seksardotempo, sercxi kaj pribatali
+ je atingo de sekskunulino, maltrankvili pro seksemego)
[prarádico]
vanui (antl. Esp. for-malaperi disnebulig'e)
vaoli (antl. Esp. seksperforti, malvirgigi nevolate,
+ trude-malpaceme sekstrakti partner/in/on)
{cp. ancau: estupri (malvirgigi fraûlinon)}
vehementa (antl. Esp. malpacema, torenta-štorma)
velozza (antl. Esp. mallimaka, rapidema)
veneala (antl. Esp. negravocxefa, mal-cxefe peka)
ventur, -o (antl. Esp. riskajîa entrepreno ne malgranda,
+ mult-promesa, maltimajîo entreprenata boncele)
versau (antl. Esp. malfor de, en direkto al)
vetra (antl. Esp. maljun-taga, longjarara)
veulohi (antl. Esp. disfose malkonstrui {grundon})
[prarádico]
vexa (antl. Esp. malagrabla)
viciosa (antl. Esp. malvirta)
vigili (antl. Esp. maldormi)
vila (antl. Esp. har(iz)ita)

{sed antana "vilao" -» villá,villaò (m)}
violenci (antl. Esp. lezi/difekti (fermajîon) por malfermi
+ ekz. botelon, keston, pordon, k. s.)
violenta (antl. Esp. malpaca, malbrid{it}a)
virido (antl. Esp. malrutinulo, novuleto, 'verdabekulo')
vituperi (antl. Esp. mallaûdi)
vivazza (antl. Esp. maldormema, malinerta, cxesflegma,
+ malqvieta, malrigida, vivošpruca)
volatila (antl. Esp. malfiksite disgasa kaj facile disšvebema)
vurago (antl. Esp. malamiko g'ismorta) [prarádico]

wontuna (antl. Esp. maldisciplina, senbrida, sen memkontrolo,
+ malregulema, dezircxasata)
wronga (antl. Esp. malg'usta)

xena (antl. Esp. malordinara, prifremdiga, malkonata)
xera (antl. Esp. malhumida)
xeranza (f) (antl. Esp. forta malsekeco-tempo)

zafa (antl. Esp. nemalklarigita, pur-esenca,
+ kvazaû kristalklara) [Arab.; prarádico]
zorczosa (antl. Esp. {pri}sorcxata, sorcx-perpleksa;
+ malbenita, malbena, {inside} malica, mal-sendang'era)
zzanco (antl. Esp. maldikgambo, malgrasa bastoneca gambo)